KRASP.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

STANOWISKO
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KRASP
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie dalszych prac nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W związku z procedowaniem w Parlamencie RP projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, po zapoznaniu się z wynikami prac Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podtrzymuje stanowisko dotyczące ww. projektu wyrażone we wcześniejszych dokumentach:
- uchwale Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 13 października 2017 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- uchwale Prezydium KRASP z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgromadzenie wnioskuje o wprowadzenie do projektu ustawy w trakcie dalszych prac w Parlamencie poprawek zawartych w załączniku do niniejszego stanowiska.

Zgromadzenie podkreśla ponadto, że warunkiem efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań ustawowych jest znaczne zwiększenie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, zapowiedziane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

załącznik:

Uwagi KRASP do rządowego projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) przyjętego 30 maja br. przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży

ZAŁĄCZNIK

Uwagi KRASP do rządowego projektu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) przyjętego 30 maja br. przez Sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży

NrArt. ust. pktRedakcja tekstu UstawyProponowane brzmienieUzasadnienie
A. Poprawki najważniejsze
1.Art. 20 ust. 1 pkt 77) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. Ograniczenie tego nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 19 ust.2.Wymagania dot. wieku - nieukończenie 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji - należy ograniczyć wyłącznie do wewnętrznych przedstawicieli wspólnoty akademickiej w organach uczelni a wyłączyć z pod tego ograniczenia zewnętrznych kandydatów na członka rady uczelni, w tym przewodniczącego. Wewnętrzni członkowie rady uczelnie pełnią funkcje przedstawicielskie, stąd mogą podlegać tym samym ograniczeniom, co inne osoby pełniące analogiczne funkcje. W odróżnieniu od nich, członkowie rady pochodzące z poza uczelni reprezentują tylko siebie i reprezentowane przez siebie doświadczenia i ekspertyzę, co w oczywisty sposób nie podlega ograniczeniom wiekowym.

Ograniczenie wiekowe dla zewnętrznych członków nie odpowiada praktyce międzynarodowej, ale także dyskryminuje i uniemożliwia objęcie tych ważnych dla uczelni funkcji przez osoby o dużym dorobku zawodowym i menedżerskim, przez przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społecznogospodarczego, w tym specjalistów z największym doświadczeniem, naukowców, ekspertów międzynarodowych itp.

Ze względu na zadania ustawowe, powierzone radzie uczelni, ważne powinny być osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, wymagania kompetencyjne, brak konfliktu interesów, ale nie wiek członków rady.

2.Art. 31aBrak regulacjiArt. 31a. 1. Uchwały senatu uczelni publicznej podjęte w zakresie jego kompetencji stanowiących są wiążące dla innych organów uczelni publicznej, jej pracowników, doktorantów i studentów.

2. Rektor uczelni publicznej zawiesza wykonanie uchwały senatu naruszającej przepisy ustawy lub statutu uczelni i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli zawieszonej uchwały, rektor informuje o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Niezbędne jest dodanie przepisu dotyczącego wiążącego charakteru uchwały senatu dla całej społeczności uczelni oraz prawa rektora do zawieszania uchwały senatu w przypadku jej niezgodności z przepisami ustawy lub statutu uczelni. Po art. 31 proponuje się dodanie art. 31a w zaproponowanym brzmieniu.
3.Art. 34Brak regulacji2a) zasady i tryb funkcjonowania rady, senatu i kolegium elektorówZasady i tryb funkcjonowania organów kolegialnych i wyborczych powinien wskazywać statut uczelni, dlatego do ustawy powinna być wprowadzona właściwa delegacja do statutu. W

art. 34 ust. 1 po pkt 2 sugeruje się dodanie pkt 2a w zaproponowanym brzmieniu.

4.Art. 85 ust. 1 pkt 22) odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów2) odbywania studiów wedługindywidualnej organizacji studiów indywidualnego planu i programu studiówProponowana zmiana umożliwia indywidualizację toku studiów nie tylko w sensie organizacyjnym, ale i programowym. Jest to potrzebne dla kontynuacji indywidualnych studiów np. międzyobszarowych, prowadzonych w systemie zindywidualizowanego tutoringu.
5.Art. 116 ust. 33. Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora.3. Osobę posiadającą tytuł profesora zatrudnia się na stanowisku profesora.Proponuje się usunięcie ust. 3 wprowadzonego na podstawie rządowej autopoprawki nr 26 wobec kolizji z ust. 4 pkt 2 art. 116.Nadanie tytułu profesora odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, bez udziału uczelni, zaś zapis autopoprawki zmusza do automatycznego tworzenia stanowisk profesora dla swoich pracowników, bez związku z planami czy misją uczelni. Pozbawia także uczelnię prawa do formułowania wymagań wobec osób zatrudnianych na stanowisku profesora (w tym wymagań konkursowych), chociaż takie prawo obowiązuje dla wszystkich niższych stanowisk. Z tego względu jest to naruszenie fundamentu autonomii, jakim jest prawo do wyboru osób zajmujących stanowiska profesorskie.
6.Art. 126 ust. 33. Rektor może przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki inne niż określone w art. 366 i art. 460.3. Rektor może przeznaczyć dodatkowe środki finansowe na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki inne niż określone w art. 366 pkt 1-2 i art. 460.
7.Art. 127 ust. 2 pkt 22. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

1) do 240 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo-dydaktycznego,

2) do 180 godzin dydaktycznych - dla pracowni ka badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora,

2. Roczny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi:

1) do 240 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo-dydaktycznego,

2) od-do180 do 240 godzin dydaktycznych - dla pracownika badawczo-dydaktycznego zatrudnionego na stanowisku profesora

Wniosek o dużym znaczeniu, zwłaszcza dla uczelni artystycznych.
8.Art. 127 ust. 44. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy.4. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa regulamin pracy senat.W art. 127 ust. 4 należy zmienić "regulamin pracy" na "senat". Prowadzenie i organizacja kształcenia jest podstawowym merytorycznym zadaniem uczelni i z tego względu należy do zagadnień strategicznych. Nie może więc być przedmiotem regulaminu pracy, pełniącego funkcję porządkową, natomiast powinno być ustalane przez senat, z możliwością elastycznego dostosowywania do zmieniających się potrzeb edukacyjnych.
B. Poprawki istotne:
9.Art. 17Brak regulacji3. Odpowiedzialność i zadania organów określonych w ust.2, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez ustawę dla innych organów uczelni, określa statut.Proponuje się dodanie ust. 3 w art. 17 w zaproponowanym brzmieniu w celu zagwarantowania domniemania kompetencji i odpowiedzialności między organy uczelni.
10.Art. 80 ust.3 zdanie 13. Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki, uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat.3. Do czasu ukończenia studiów w terminie przewidzianym programem i regulaminem studiów przez osoby przyjęte na studia na dany rok akademicki, uczelnia nie może zwiększyć wysokości ustalonych dla nich opłat ani wprowadzić nowych opłat.W art. 80 ust. 3 - zdanie pierwsze rekomenduje się dodanie uwarunkowań przewidzianych programem i regulaminem studiów.
11.Art. 116 ust.66. Obowiązki nauczyciela akademickiego mogą być wykonywane również poza uczelnią na zasadach oraz w jednostkach określonych w regulaminie pracy.6. Obowiązki nauczyciela akademickiego mogą być wykonywane również poza uczelnią na zasadachoraz w jednostkach określonych w regulaminie pracy.W art. 116 ust. 6 należy usunąć "oraz w jednostkach" - inaczej np. podpisanie umowy o współpracy, albo umowy federacyjnej, wymagać będzie zmiany

regulaminu pracy. Wskazanie zasad powinno być wystarczające, a wybór konkretnych jednostek spośród tych, które spełniają te zasady ponieważ zasady powinno być decyzją zarządczą.

12.Art. 221 ust.22. W terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot habilitujący może on nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN.2. W terminie 4- 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez podmiot habilitujący może on nie wyrazić zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwrócić wniosek do RDN.Przy posiedzeniach raz w miesiącu odstęp pomiędzy kolejnymi posiedzeniami senatu lub wskazanego organu jest dłuższy niż 4 tygodnie (ponieważ miesiąc to ponad 4 tygodnie), dlatego utrzymanie zapisu o 4- tygodniowym terminie zmusza do zwoływania posiedzeń Senatu (lub odpowiedniego organu) częściej niż raz w miesiącu..
13.Art. 421 ust. 11. Uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 366 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów.1. Uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 366 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów, stypendia doktoranckie w rozumieniu art. 209 ust. 1 oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów.Wprowadzenie takiej modyfikacji pozwala na finansowanie stypendiów doktoranckich także ze środków pozabudżetowych.
C. Poprawki do rozważenia
14.Art. 29 ust.33. Osoby należące do grup, o których mowa w ust. 1, wybierają członków senatu ze swojego grona. Kandydata może zgłosić każdy członek wspólnoty uczelni. Wybory są tajne.3. Osoby należące do grup, o których mowa w ust. 1, wybierają członków senatu ze swojego grona. Kandydata może zgłosić każdy członek swojej grupy wspólnoty uczelni. Wybory są tajne.W art. 29 w ust.3 w zdaniu drugim prawo zgłaszania kandydatów na członka senatu powinno dotyczyć kandydatów z tej grupy wspólnoty uczelni, do której należy zgłaszający, co jest spójne z tym, że głosuje się w swojej grupie.
15.Art. 217Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek do podmiotu doktoryzującego o wyznaczenie promotora lub promotorów.Doprecyzowanie porządkujące.
16.Art. 291

zdanie

wspólne

- rzecznik dyscyplinarny może wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego na czas trwania przeszkody, postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego.-rzecznik dyscyplinarny może wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania wyjaśniającego na czas trwania przeszkody, postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego. Zawieszenie postępowania zawiesza bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 299 ust. 1.Proponujemy dodać zdanie drugie w części wspólnej, kierując się intencją zapewnienia większych gwarancji doprowadzenia postępowania do końca.
Poprawki do Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
17.Art. 224 ust.33. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 3, pełnią tę funkcję.3. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, do dnia 30 września 2019 r. prorektorzy, o których mowa w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej, kanclerze, o których mowa w art. 81 ustawy uchylanej, i kwestorzy, o których mowa w art. 82 ustawy uchylanej w art. 165 pkt 3, pełnią tę funkcję.
18.Art.

224a

Ograniczenie wiekowe, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w art. 1, wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.