Czynności procesowe Prokuratury Krajowej z udziałem sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Akty korporacyjne

Sędz.2021.4.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 kwietnia 2021 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 kwietnia 2021 r.
w sprawie czynności procesowych Prokuratury Krajowej z udziałem sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie

Potrzeba zajęcia niniejszego stanowiska wynika z wystąpienia Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 lutego 2021 r. skierowanego do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w związku z podjęciem przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej czynności procesowych wobec trojga sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a polegających na próbie przesłuchania ich w charakterze świadków, przypuszczalnie w związku z czynnościami orzeczniczymi w postępowaniu sądowym z powództwa przeciwko Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. Podjęte działania wywołały zaniepokojenie grupy sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, jako mogące stanowić przejaw ingerencji w sferę orzeczniczą objętą przymiotem niezawisłości sędziów i niezależności sądów, a ponadto odbieranych jako wyraz presji w toku postępowania sądowego, a nawet represji za wydanie określonego orzeczenia, co wymaga rozważenia podjęcia przez Radę działań na podstawie art. 186 § 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Kierując swoje wystąpienie Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyjaśnił, że nie są mu znane żadne okoliczności wskazujące na zasadność podjętych działań.

Z uwagi na trwającą i niezakończoną korespondencję pomiędzy Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa a Prokuratorem Krajowym Rada nie ma możliwości, przynajmniej na razie, szczegółowego przeanalizowania sprawy i jednoznacznego ustosunkowania się do obaw i wątpliwości formułowanych przez niektórych sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz Prezesa tego Sądu. Nie sposób bowiem kwestionować czy ograniczać możliwości podejmowania uzasadnionych okolicznościami działań śledczych przez Prokuraturę i wykluczyć a priori zasadność czynności procesowych podejmowanych przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej z udziałem wskazanych sędziów. Ich celem może być bowiem ochrona sędziów przed próbami naruszania ich niezawisłości poprzez wywieranie wpływu na czynności orzecznicze. Wprawdzie kwestii tej nie sposób przesądzić, a nawet trudno formułować bardziej konkretne przypuszczenia, wobec braku informacji i wyjaśnień ze strony kierownictwa Prokuratury, niemniej jednak należy wskazać, że tego rodzaju informacyjna pasywność przydaje wagi i znaczenia obawom i wątpliwościom wskazanym przez niektórych sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz argumentom Prezesa tego Sądu, a dotyczącym przesłuchiwania sędziów, w ich ocenie, bez wystarczających do tego podstaw i w sytuacji istnienia zasadniczych ograniczeń dowodowych zawartych w art. 85 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072).

Krajowa Rada Sądownictwa apeluje o rozważne prowadzenie czynności procesowych z udziałem sędziów, mając na uwadze wizerunek Sądownictwa i Prokuratury oraz postrzeganie ich wzajemnych relacji przez opinię publiczną, a także o ponowne rozważenie racjonalnej sugestii Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie by miejscem przesłuchań nie była siedziba Prokuratury Regionalnej w Krakowie jako strony postępowania przed sądem pracy i sądem cywilnym.

Krajowa Rada Sądownictwa będzie w dalszym ciągu występowała o informacje mające na celu możliwie jednoznaczne wyjaśnienie sprawy i rekomenduje Przewodniczącemu Rady kontynuowanie takich działań.