Akty korporacyjne

PAN.2020.4.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 17/2020
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 2 kwietnia 2020 r.
w sprawie czasowego przeniesienia działalności statutowej Przedstawicielstwa "Polska Akademia Nauk" w Kijowie do Lublina

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z dnia 2019 r., poz. 1183, 1655 i 2227), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 i 568) zarządzam, co następuje:
§  1. 
1.  Biorąc pod uwagę wprowadzony na terenie Ukrainy stan nadzwyczajny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (dalej: "COVID-19"), do odwołania działalność statutową Przedstawicielstwa "Polska Akademia Nauk" w Kijowie (dalej: "Przedstawicielstwo") przenosi się do Lublina.
2.  Miejscem prowadzenia działalności przez Przedstawicielstwo w okresie, o którym mowa w ust. 1, będzie siedziba Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
3.  Zobowiązuje się Dyrektora Przedstawicielstwa do przeanalizowania rocznego planu zadaniowego Przedstawicielstwa i przygotowania każdorazowo miesięcznego planu działalności w okresie zmiany stałej dyslokacji z uwzględnieniem realizacji zadań w aktualnych uwarunkowaniach.
4.  Przywrócenie działalności Przedstawicielstwa na terenie Kijowa uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
§  2. 
1.  Dyrektora Przedstawicielstwa zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia mienia Przedstawicielstwa na terenie Kijowa na czas przeniesienia jego działalności do Lublina.
2.  Dyrektor Przedstawicielstwa może zezwolić pracownikom na zabranie i korzystanie w pracy zdalnej komputerów osobistych i innego wyposażenia biurowego Przedstawicielstwa.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.