Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/18/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie cofnięcia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności prawa

Na podstawie art. 5 pkt 14 i 15 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2072) Naczelna Rada Lekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Lekarska cofa w całości wniosek o kontrolę konstytucyjności prawa - niektórych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, złożony na podstawie uchwały Nr 5/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny pod sygnaturą akt K 15/15.
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza do złożenia pisma zawierającego wycofanie wniosku, o którym mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.