Akty korporacyjne

Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 21/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) uchwala się, co następuje:
§  1.  Ustala się budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.