Akty korporacyjne

Lekarz.2012.12.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 25/12/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2012 r.
w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2013

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 40 ust.4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. Ustala się budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.