Akty korporacyjne

Lekarz.2008.12.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 24/08/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2009 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:
§  1. Ustala się budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.