Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 112/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2019

Na podstawie art. 60 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2115) oraz § 55 ust. 1 i 4 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Radców Prawnych uchwala budżet na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, ustalając, że:
1) wpływy wyniosą 13 749 690 w tym przychody z tytułu składek 12 049 840 zł pozostałe wpływy 1 699 850 zł
2) wydatki wyniosą 13 608 273 zł
3) w tym:
a) wydatki Funduszu Seniora wyniosą 481 994 zł
§  2. 
1.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do dokonywania zmian w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych po stronie wpływów.
2.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami gospodarki finansowej za wyjątkiem pozycji 16 w ramach łącznej kwoty wydatków ogółem i przy zachowaniu równowagi budżetowej pomiędzy wpływami a wydatkami.
3.  Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do umarzania należności budżetowych do kwoty 1000,00 zł.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018 (X kadencja) i plan na 2019 rok
WPŁYWY2019
Lp.TYTUŁY WPŁYWÓW
1.Składki12 049 840 zł
2.Przychody z umów sponsorskich (PZU)350 000 zł
3.Sprzedaż usług "Radcy Prawnego"5 500 zł
4.Wpłaty uczestników w ramach CSzU za szkolenia923 000 zł
5.Wpłaty uczestników szkolenia CMG330 350 zł
1 000 zł
6.Wpłaty za przeprowadzenie mediacji
7.Kwoty zarządzone w postepowaniu dyscyplinarnym25 000 zł
8.Odsetki bankowe25 000 zł
9inne przychody40 000 zł
ŁĄCZNIE WPŁYWY13 749 690 zł
WYDATKIBudżet 2018
RODZAJ

DZIAŁALNOŚCI

DZIAŁ GOSPODARKI FINANSOWEJ
NUMER

DZIAŁU

NAZWA DZIAŁU
ALNOŚĆ ADMINISTRA1.Biuro KRRP5 875 957 zł
1 A. Materiały97 600 zł
artykuły biurowe (w tym kalendarze KRRP)47 000 zł
energia23 000 zł
zakup książek, prenumerata czasopism3 000 zł
prenumerata e-wydań czasopism oraz e-narzędzi5 600 zł
inne materiały (środki czystości, drobne wyposażenie)19 000 zł
1 B. Usługi obce1 137 500 zł
czynsz Aleje Ujazdowskie 18/456 500 zł
czynsz Aleje Ujazdowskie 41594 000 zł
usługi telekomunikacyjne55 000 zł
opłaty bankowe13 000 zł
usługi księgowe250 000 zł
opłaty pocztowe69 000 zł
inne (sprzątanie, monitoring, abonamenty RTV, wszelkie naprawy, remonty)100 000 zł
1 C. Opłaty i podatki408 500 zł
VAT400 000 zł
podatek od nieruchomości6 000 zł
inne (są tu opłaty skarbowe i administracyjne)2 500 zł
1 D. Fundusz płac2 712 357 zł
osobowy fundusz płac1 382 357 zł
bezosobowy fundusz płac232 000 zł
wynagrodzenia i diety prezydium1 098 000 zł
1 E. Świadczenia pracownicze317 000 zł
ZUS, świadczenia urlopowe, badania lekarskie297 000 zł
szkolenia pracowników20 000 zł
1 F. Pozostałe koszty947 000 zł
koszty posiedzeń KRRP i funkcjonowania Prezydium674 000 zł
szkolenie dla Prezydium20 000 zł
szkolenie rzeczników prasowych20 000 zł
zakup wyposażenia i zakup środków trwałych15 000 zł
koszty spotkań z dziekanami lub innymi członkami Samorządu60 000 zł
pozostałe koszty (koszty ubezpieczeń majątkowych i pracowniczych, koszty zakupu art. spożywczych dla biura, gości, na spotkania pracownicze, koszty wszelkiej reprezentacji czyli:nekrokogi, upominki, gadżety reklamowe, jeśli są na biuro, koszty delegacji pracowniczych, koszty reklam jeśli dotyczyły biura, Porozumienie Samorządów, Kryształowe Serce)150 000 zł
koszty finansowe5 000 zł
pozostałe koszty operacyjne3 000 zł
1 G. XXXV Lecie Samorządu Radców Prawnych0 zł
1 H. Współpraca z biznesem6 000 zł
1 I. Komunikacja - zakup systemu do telekonferencji dla Izb250 000 zł
INFORMATYZACJAInformatyzacja607 555 zł
2 A. Usługa administrowania i przechowywania danych
2.2 B. Usługi wsparcia i ujednolicenia systemu
2 C. Dostosowanie systemu STSRP do wymogów M.S.+usługi wsparcia systemu
2 D. Centrum pomocy techniczno informatycznej
2 E. Wyposażenie informatyczne biura KRRP
NADZÓR NAD WYKONYWANIEM ZAWODU RADCY PRAWNEGO3.Komisja etyki i wykonywania zawodu28 200 zł
3.1Krajowy Zespół Wizytatorów64 400 zł
Aplikacja329 910 zł
4.4 A. Turniej negocjacyjny12 600 zł
4 B. Ślubowanie aplikantów11 000 zł
4.1Komisja aplikacji70 810 zł
4.2Zespół do spraw opracowania pytań35 500 zł
4.3udoskonalenie systemu kształcenia aplikantów200 000 zł
5.Działalność zagraniczna693 281 zł
5.1Komisja zagraniczna249 281 zł
5.2Składka na rzecz międzynarodowych organizacji prawniczych264 000,00
5.3Szkolenia zagraniczne180 000,00
6.Komisja Praw Człowieka75 800,00
ORGANIZWOANIE IMPREZ I INNA DZIAŁALNOŚĆ7.Komisja Integracji257 840 zł
WYDAWNICTWA

KRRP

8.Redakcja dwumiesięcznika Radca Prawny322 783 zł
POSTĘPOWANIE

DYSCYPLINARNE

9.Wyższy Sąd Dyscyplinarny542 200 zł
9.A9.A Działalnośc Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
9.1WSD Szkolenia wewnętrzne
9.2Dofinansowanie uczestnictwa Sędziów OSD
10Główny Rzecznik Dyscyplinarny391 000 zł
10.ADziałalność Głownego Rzecznika Dyscyplinarnego
10.1GRD Szkolenie wewnętrzne
10.2Dofinansowanie uczestnictwa Rzeczników z OIRP
10.3Koszt dostosowania programu repetetoryjnego
KONTROLA
DZIAŁALNOŚCI

FINANSOWEJ

SAMORZĄDU

11.Wyższa Komisja Rewizyjna95 740 zł
INFORMATYZACJA ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM SAMORZĄDU12.Komisja wspierania rozwoju zawodowego210 000 zł
DOSKONALENIE

ZAWODOWE

13.Doskonalenie zawodowe1 510 000 zł
DZIAŁALNOŚĆ

BADAWCZA,

WYDAWNICZA,

EKSPERCKA,

LEGISLACYJNA

14.Ośrodek Badań Studiów i Legislacji524 200 zł
DZIAŁALNOŚĆ

WYDAWNICZA

14.1Radca Prawny Zeszyty Naukowe kwartalnik216 633 zł
PUBLIC RELATIONS15.Wizerunek i promocja zawodu590 790 zł
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SENIORÓW16.Fundusz Seniora481 994 zł
16.1Szkolenie Seniorów z zakresu Aktywacja zawodowa Seniorów
STOSOWANIE PRAWA - MEDIACJA GOSPODARCZA17Centrum Mediacji Gospodarczej348 690 zł
17.1CMG Szkolenia (pełnopłatne)
17.2Działalność CMG
EDUKACJA PRAWNA18.Centrum Edukacji Prawnej181 300 zł
PROMOCJA

SAMORZĄDU

19.Dofinansowanie wydarzeń pozasamorządowych60 000 zł
FUNDUSZ CELOWY20.Zasilenie funduszu celowego
21.Zakup siedzieby KIRP ze środków:3 639 457 zł
ZAKUP SIEDZIBYFundusz celowy1 746 095 zł
Nadwyżka budżetowa1 653 905 zł
Koszty związane z zakupem lokalu, opinie, ekspertyzy239 457 zł
Pośrednictwo w zakupie nieruchomości200 000 zł
ŁĄCZNIE WYDATKI13 608 273 zł