Akty korporacyjne

Kurat.2020.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2020 r.

KRK 16/V/2020
Warszawa. 11 maja 2020 raku

Pani

dr Anna Dałkowska Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Sprawiedliwości

Krajowa Rada Kuratorów jako ustawowy reprezentant kuratorów sądowych, mając na względzie dbałość o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, zapewnienie obywatelom prawa do sądu, także w zakresie wykonywania orzeczeń, i przy poszanowaniu dla ich bezpieczeństwa, zwraca się z prośbą o życzliwą analizę przedstawionych propozycji dotyczących przywracania funkcjonalności kurateli sądowej, przyjęcie ich i wydanie w tym zakresie rekomendacji przez Panią Minister (przy uwzględnieniu norm wynikających z przepisów art 207 k.p. i 2071 k.p.).

Mając na względzie powyższe, opracowaliśmy trzyetapowy plan przywracania standardowego trybu pracy kuratorów sądowych I rekomendacje w sprawie warunków wykonywania obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych w terenie oraz siedzibach zespołów kuratorskich, które przedstawiamy w załączeniu.

Pragniemy podkreślić, że przedstawione propozycje Zostały wypracowane w porozumieniu i po konsultacjach z organizacjami związkowymi, w których zrzeszeni są kuratorzy sądowi: Międzyzakładową Organizacją Związkową Kuratorów Sądowych KNSZZ "Ad Rem", Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Kuratorów Sądowych, i w takim ujęciu są popierane, a także uwzględniają opinię jednej ze stron dialogu społecznego.

Dostrzegamy potrzebę odpowiedzialnego i sukcesywnego przywracania kuratorów sądowych do podejmowania działań w terenie, w środowisku podopiecznych. Uważamy, Że działania te muszą hyc skorelowane z etapami łagodzenia rygorów związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, a jednocześnie uwzględniać powinny dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne osób, z którymi kuratorzy sądowi pozostają w bezpośrednim kontakcie; podopiecznych i członków ich rodzin, pracowników sądów i innych podmiotów, czy w końcu członków rodzin kuratorów sądowych. Będzie to możliwe wyłącznie wówczas, gdy kuratorom sądowym zostaną zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania obowiązków służbowych.

Do czasu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i powrotu do normalnego wykonywania obowiązków służbowych kuratorzy sądowi powinni ograniczyć bezpośredni kontakt z podopiecznymi do niezbędnego minimum, w miarę możliwości dokonując koniecznych ustaleń przy wykorzystaniu telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub innych środków pozwalających na komunikowanie się na odległość. Dla nawiązania bezpośredniego, bezpiecznego kontaktu z podopiecznym niezbędne jest zatem zapewnienie kuratorom sądowym szybkiej ścieżki dostępu do informacji posiadanych przez SANEPID (np. dedykowany numer telefonu), które pozwolą na ustalenie czy podopieczny lub osoby z nim zamieszkujące są objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, lub podlegają leczeniu na COVID-19, w warunkach pozaszpitalnych, w miejscu zamieszkania, Krajowa Rada Kuratorów uważa, że analogicznie jak dla innych służb i grup zawodowych, uzasadnionym jest opracowanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego procedur związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w terenie, przez kuratorów sądowych, W sprawie tej, jako organ samorządowy, zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Sanitarnego (pismo nr KRK 12/V/2020 z dnia 21 marca 2020r.), jednak nadal oczekujemy na odpowiedź.

Jesteśmy przekonani, że Minister Sprawiedliwości, podobnie jak Krajowa Rada Kuratorów, dokłada wszystkich starań na rzecz zapewnienia społeczeństwu bezpiecznego dostępu do sądów, mając na względzie dbałość o zdrowie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej- zarówno tych korzystających z usług wymiaru sprawiedliwości, jak i tych, dzięki pracy których jest to możliwe.

Do wiadomości:

Pan Paweł Zwolak- Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w MS

Pani/Pan Prezes Sądu Okręgowego (wszyscy)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Etapy przywracania funkcjonalności ZKSS

Załącznik nr 2- Standardy bezpieczeństwa i organizacji wykonywania obowiązków.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ETAPY PRZYWRACANIA FUNKCJONALNOŚCI ZESPOŁÓW KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W SIEDZIBIE SĄDU i W ŚRODOWISKU PODOPIECZNYCH.

ETAP PIERWSZY

Czas trwania- nie krócej niż przez okres jednego miesiąca, przy uwzględnieniu czasu trwania aktualnie obowiązujących ograniczeń sanitarno- epidemicznych i lokalnych uwarunkowań wynikających z liczby chorych, przypadków nowych zachorowań, itp.

Zadania wspólne dla ogółu kuratorów.

I. Dyżury w zespole i przyjmowanie interesantów.

Dyżury kuratorów sądowych w siedzibie zespołu odbywają się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez właściwego prezesa sądu, przy zastrzeżeniu, iż jednorazowo w pokoju dyżuruje co najwyżej dwóch zawodowych kuratorów sądowych przy zapewnieniu standardu zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy nimi.

Wskazane jest ustalenie harmonogramu dyżurów przy zachowaniu ich stałej obsady personalnej, co ma na celu ograniczenie łańcuchów zakażeń, na wypadek zachorowania kuratora zawodowego na C0VID-19.

Przyjęcia interesantów odbywają się w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, o standardzie określonym w załączniku 2, wyłącznie w sprawach, w których kontakt taki jest niezbędny dla prawidłowego wykonania orzeczenia sądu i nie jest możliwe jego zrealizowania przy wykorzystaniu środków pozwalających na komunikowanie się na odległość.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

I. Zadania wykonywane w środowisku podopiecznych.

1. Zadania zlecone przez sąd, wchodzące w zakres obowiązków kuratorów sądowych, dotyczące:
a) środków zabezpieczających, orzeczonych w formie nakazu lub zakazu, o którym mowa w art. 39 pkt 2b lub 2e k.k., w uzasadnionych przypadkach;
b) nadzoru nad wykonywaniem środków karnych (art. 181a§ 2 k.k.w.), w uzasadnionych przypadkach;
c) przeprowadzania wywiadów środowiskowych z art. 14 k.k.w. w odniesieniu do:
- sprawców przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej,
- sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, sprawców przestępstwa przeciwko wolności seksualnej popełnione w związku z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu seksualnym innym niż choroba psychiczna,
- osób ubiegających się o warunkowe zwolnienie lub przerwę w karze, wobec których wykonywana jest kara pozbawienia wolności lub inna kara,
d) Wywiady z art. 214§ 2 k.p.k.
2. Dozory sprawowane wobec sprawców z grupy podwyższonego ryzyka powrotu do przestępstwa (C), o których mowa w art. 169b§ 3 pkt 4 i 6.

II. Zadania realizowane w kontakcie z podopiecznymi, ich rodzinami oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1. Pozostałe dozory- inne niż określone w punkcie I ust. 2.
2. Kara ograniczenia wolności orzeczona na podstawie art. 34§1a pkt 4 k.k.- sprawy "Kkow",
3. Kara pozbawienia wolności wykonywana w systemie dozoru elektronicznego,
4. Sprawy kontroli okresu próby- sprawy "O",
5. Przygotowanie do życia po zwolnieniu z zakładu karnego- sprawy "Ps",
6. Udzielanie pomocy postpenitencjarnej- sprawy "Pp" (wyłącznie w formie pieniężnej na konto wskazane przez skazanego)
7. Kontrola spraw, w których zawieszono postępowanie wykonawcze- sprawy "Zawk".
8. Wywiady z art. 14 k.k.w. inne niż określone w punkcie I ust. 1 lit. c, dotyczące odwołania środka probacyjnego wobec skazanego, który nie został oddany pod dozór.
9. Wywiady z art. 214 k.p.k. inne niż wskazane w punkcie I ust. 1 lit. d.
10. Zebranie informacji w trybie art. 43h§ 4 k.k.w.

III. Dozory.

Dozory wykonywane są w sposób zróżnicowany, przewidziany punktem I ust. 2 i punktem II ust. 1. Objęcie nowych dozorów następuje w siedzibie sądu, po wezwaniu skazanego na termin.

IV. Postępowania wykonawcze w sprawach z zakresu kary ograniczenia wolności orzeczonych na podstawie art. 34§1a pkt 1 k.k. oraz sprawach pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieuiszczoną grzywnę (sprawy "Kkow").

Z powodu obiektywnej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania wykonawczego (odmowa przyjmowania do pracy skazanych przez podmioty, w których wykonywana jest kara w formie pracy na cele społeczne), sprawy te, na tym etapie, nie są wykonywane.

W przypadku, długotrwałego utrzymywania się okoliczności uniemożliwiających wykonywanie postępowania, uzasadnione wydaje się wystąpienie przez kuratora zawodowego z wnioskiem o jego zawieszenie na podstawie art. 15§ 2 k.k.w.

V. Wywiady środowiskowe.

W sprawach innych niż wymienione w punkcie I ust 1 lit. c i d, wywiady środowiskowe nie są na tym etapie wykonywane, a kierownika zespołu kuratorskiego; zwraca zlecenie organowi zarządzającemu i powiadamia o możliwości ponownego przekazania go do zespołu kuratorskiego na późniejszym etapie.

VI. Przeprowadzenie badań na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Ze względu na bardzo wysoki stopień zagrożenia epidemicznego, a tym samym zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, badania na zawartość alkoholu i substancji nie są wykonywane i zostają wstrzymane do odwołania.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

I. Zadania wykonywane w środowisku podopiecznych

1. Wywiady środowiskowe (wykonywane bez pozyskiwania informacji od sąsiadów lub innych mieszkańców):
a) w sprawach pilnych, w których występują okoliczności (Nsm lub Nmo) uzasadniające wydanie zarządzeń z art. 109§ 2 k.r.io. lub art. Ill k.r.io. w stosunku do małoletnich poniżej 13 roku życia, wobec których stosowana jest przemoc.÷
b) o ustanowienie prawnego opiekuna lub kuratora dla małoletniego albo osoby ubezwłasnowolnionej (Nsm, Ns), dla dokonania oceny predyspozycji kandydata, w szczególności ustalenia czy nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 148 k.r.io.- z wyłączeniem kandydatów, którzy są już osobami aktualnie pełniącymi funkcję prawnego opiekuna lub kuratora dla innej osoby.
c) o umieszczenie w domu pomocy społecznej bez wyrażenia zgody (Ns), dla ustalenia warunków w jakich żyje uczestnik postępowania, jego sytuacji rodzinnej, a także funkcjonowania w środowisku domowym;
d) w postępowaniu wykonawczym, w sprawach opiekuńczych, w sytuacji:
- wystąpienia okoliczności mogących uzasadniać rozwiązanie rodziny zastępczej- w rodzinie zastępczej, w której przebywa małoletni;
- wystąpienia okoliczności mogących wskazywać na potrzebę zmiany zarządzeń opiekuńczych pod kątem umieszczenie w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo- leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej, wyłącznie wówczas gdy małoletni nie jest wychowankiem placówki stanowiącej instytucjonalną formę pieczy zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
2. Nadzory
a) w trybie zabezpieczenia, we wszystkich kategoriach spraw;
b) w sprawach opiekuńczych (Opm), w rodzinach, w których postępowanie dotyczy małoletnich poniżej 13 roku życia.
3. Orzeczenia z art. 5986 k.p.c.
a) z zastosowaniem przepisów art. 59813 k.p.c.

II. Zadania realizowane w kontakcie z podopiecznymi, ich rodzinami oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

1. Pozostałe nadzory ze wszystkich kategorii spraw Opm, Nw, Alk, z wyłączeniem nadzorów wymienionych w punkcie I ust. 2 lit. a i b.
2. Kontrola realizacji obowiązków nałożonych na nieletnich lub ich rodziców Nwo.
3. Wywiady w sprawach pilnych, o wydanie zarządzeń opiekuńczych z art. 109§ 2 k,r.io., innych niż określone w punkcie I ust. la.

III. Nadzory

Nadzory są wykonywane w sposób zróżnicowany, przewidziany punktem I ust. 2 lit. a i b oraz punktem II ust. 1. Objęcie nowych nadzorów następuje w siedzibie sądu, po wezwaniu uczestnika lub uczestników postępowania (w zależności od rodzaju sprawy) na termin.

IV. Postępowania wykonawcze w pozostałych kategoriach spraw:

1. orzeczenia z art. 5986 k.p.c. inne niż wskazane w punkcie I ust. 3
2. orzeczenia o kontaktach osoby uprawnionej z dzieckiem

powinny zostać przedstawione sędziemu referentowi pod kątem zawieszenia postępowania wykonawczego, w części dotyczącej czynności kuratora sądowego, z uwzględnieniem czy nie zachodzą okoliczności z art. 177§ 1 pkt 3 k.p.c.

3. orzeczenia o skierowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego

kuratorzy zawodowi powinni wystąpić z wnioskami na podstawie art. 70a§ 2 pkt 13 u.p.n. o przerwanie wykonania środka wychowawczego ze względu na przeszkody w jego wykonywaniu wynikające ze stanu epidemii

V. Wywiady środowiskowe.

W sprawach innych niż wymienione w punkcie I ust. 1 i punkcie II ust. 3, nie są na tym etapie wykonywane, a kierownika zespołu kuratorskiego; zwraca zlecenie organowi zarządzającemu i powiadamia o możliwości ponownego przekazania go do zespołu kuratorskiego na późniejszym etapie.

ETAP DRUGI

Po zakończeniu etapu pierwszego- wprowadzenie powinno być skorelowane z istotnym rozluźnieniem i częściowym uchyleniem rygorów sanitarno- epidemiologicznych wydanych w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

Decyzję o przejściu na kolejny etap podejmuje prezes sądu okręgowego.

Zadania wspólne dla ogółu kuratorów.

I. Dyżury w zespole i przyjmowanie interesantów.

W zakresie tych obowiązków nadal obowiązują zasady, które zostały wdrożone podczas pierwszego etapu przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

I. Rodzaje zadań wykonywanych w środowisku podopiecznych:

1. Wszystkie zadania wdrożone do wykonania w etapie pierwszym.
2. Dozory wobec sprawców z grupy podwyższonego ryzyka powrotu do przestępstwa (C) i z grupy podstawowej ryzyka powrotu do przestępstwa (B)
3. Kompleksowe wykonywanie kar i środków karnych z wykorzystaniem systemu dozoru elektronicznego.
4. Wszystkie wywiady środowiskowe zarządzone na podstawie art. 214 k.p.k.
5. Wywiady środowiskowe zarządzane przez sąd na podstawie art. 14§ 1 k.k.w. dotyczące spraw o zarządzenie lub odroczenie wykonania kąty pozbawiania wolności.
6. Zebranie informacji w trybie art. 43h§ 4 k.k.w.
7. Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

II. Zdania wykonywane w kontakcie z podopiecznymi, ich rodzinami oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1. Wszystkie zadania realizowane w etapie pierwszym- z wyłączeniem kar i środków karnych wykonywanych w systemie dozoru elektronicznego, a także dozorów wobec sprawców zakwalifikowanych grup ryzyka powrotności do przestępstwa C i B.
2. Sprawy kary ograniczenia wolności orzeczone na podstawie art. 34§la pkt 1 k.k. w których podmioty gdzie kara ma być wykonywana zgłosiły gotowość ponownego przyjęcia skazanych do pracy i zagwarantowały przestrzeganie reżimów sanitarnych wprowadzonych na czas epidemii.

III. Dozory.

Dozory wykonywane są w sposób zróżnicowany, przewidziany punktem I ust. 2 i punktem II ust. 1. Objęcie nowych dozorów następuje w siedzibie sądu, po wezwaniu skazanego na termin.

IV. Postępowania wykonawcze w sprawach kary ograniczenia wolności orzeczonych na podstawie art 34§1a pkt 1 k.k. oraz sprawach pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za nieuiszczoną grzywnę (sprawy "Kkow").

Sprawy z tej kategorii, w których podmioty nie zgłosiły gotowości ponownego przyjęcia skazanych do pracy, nadal nie są wykonywane. Utrzymująca się przeszkoda, z uwagi na jej długotrwałość, uzasadnia zawieszenie w nich postępowania.

V. Wywiady środowiskowe.

Za wyjątkiem wywiadów w sprawach wymienionych w punkcie I ust. 4-6, pozostałe zadania z tej kategorii nadal nie są wykonywane.

VI. Badania na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Z przyczyn, których uzasadnienie zostało opisane w etapie pierwszym, nadal nie są wykonywane.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

I. Zadania wykonywane w środowisku podopiecznych

1. Wywiady środowiskowe (wykonywane bez pozyskiwania informacji od sąsiadów lub innych mieszkańców).:
a) wszystkie kategorie wywiadów wdrożone do wykonania w etapie pierwszym
b) wywiady w sprawach Nsm z wyłączeniem:
- spraw o ustalenie kontaktów,
- spraw o rozstrzygnięcie istotnych kwestii dotyczących małoletniego,
- spraw o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego;
c) wywiady w sprawach o rozwód, separację, istnienie lub nieistnienie związku małżeńskiego;
d) wywiady w sprawach Nkd wobec nieletnich sprawców czynu karalnego z użyciem przemocy;
e) w postępowaniu wykonawczym, w sprawach opiekuńczych dotyczących małoletnich, jak i osób dorosłych poddanych prawnej opiece lub kurateli;
2. Nadzory
a) Wszystkie w sprawach Opm.
b) W sprawach Nw dotyczących nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego z użyciem przemocy.
3. Inne sprawy
a) Wszystkie orzeczenia z art. 5986 k.p.c.
c) Kontakty rodzica z dzieckiem- tylko orzeczone w trybie zabezpieczenia.
d) Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

II. Zadania realizowane w kontakcie z podopiecznymi, ich rodzinami oraz instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

1. Nadzory w sprawach Alk
2. Nadzory w sprawach Nw, innych niż określone w punkcie I ust. 2b.
3. Kontrola realizacji obowiązków nałożonych na nieletnich lub ich rodziców Nwo.
4. Wywiady w sprawach Nkd, inne niż określone w punkcie I ust. Id.

III. Nadzory

Nadzory nadal wykonywane są w sposób zróżnicowany, przewidziany punktem I ust. 2 lit. a oraz punktem 11 ust. 1 i 2. Objęcie nowych nadzorów nieodmiennie następuje w siedzibie sądu, po wezwaniu uczestnika lub uczestników postępowania na termin.

IV. Postępowania wykonawcze w pozostałych kategoriach spraw:

1. orzeczenia o kontaktach osoby uprawnionej z dzieckiem inne niż wskazane w punkcie I ust. 3c

Na tym etapie sprawy te nadal nie są wykonywane, przy utrzymaniu ewentualnych orzeczeń o zawieszeniu postępowania wykonawczego, w części dotyczącej udziału kuratora, o ile takie zostały wydane.

2. orzeczenia o skierowaniu nieletniego do ośrodka kuratorskiego

utrzymanie w mocy orzeczeń o przerwaniu wykonania środka wychowawczego ze względu na okoliczności związane ze stanem epidemii.

V. Wywiady środowiskowe.

W sprawach innych niż wymienione w punkcie I ust. 1 nie są na tym etapie wykonywane, a kierownika zespołu kuratorskiego zwraca zlecenie organowi zarządzającemu i powiadamia o możliwości ponownego przekazania go do zespołu kuratorskiego na późniejszym etapie.

ETAP TRZECI

Po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego i zniesieniu ograniczeń w kontaktowaniu się osób oraz działaniach urzędów i instytucji.

Zadania wspólne dla ogółu kuratorów.

I. Dyżury w zespole i przyjmowanie interesantów.

Dyżury kuratorów sądowych w siedzibie zespołu odbywają się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez właściwego prezesa sądu, bez dodatkowych ograniczeń.

Przyjęcia interesantów odbywają się w pełnym zakresie i na zasadach, które obwiązywały przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Powrót do wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych;, w pełnym zakresie, we wszystkich kategoriach spraw.

Czynności kuratorów

Wystąpienie z wnioskami o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawach, które do tej pory pozostawały zawieszone z uwagi na okoliczności związane z ograniczeniami dotyczącymi ryzyka zachorowania na COVID-19.

Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich

Powrót do wykonywania, przez kuratorów sądowych, obowiązków służbowych w pełnym zakresie, we wszystkich kategoriach spraw.

Czynności kuratorów

W sprawach nieletnich skierowanych do ośrodka kuratorskiego, wystąpienie z wnioskami o odwołanie przerwy w wykonywaniu środka wychowawczego (art. 70a§ 2 pkt 13 u.p.n.), zaś w sprawach o kontakty z dzieckiem powiadomienie sądu o okolicznościach uzasadniających podjęcie zawieszonego postępowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA i ORGANIZACJI WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW- PRZYWRACANIE FUNKCJONALNOŚCI ZESPOŁÓW KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Działania na poziomie centralnym
1. Zwrócenie się przez Ministra Sprawiedliwości do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o opracowanie procedur związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych w terenie przez kuratorów sądowych (na zasadach analogicznych do innych służb i grup zawodowych, np. funkcjonariuszy policji), a po ich opracowaniu przekazanie ich do wszystkich jednostek organizacyjnych (sądów rejonowych) do wiadomości i stosowania.
2. Opracowanie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, procedury uruchomienie i dostępu kuratorów sądowych do szybkiej ścieżki pozyskiwania informacji w powiatowych stacjach sanitarno- epidemiologicznych, dla potrzeb wykonywanych czynności służbowych, w zakresie sprawdzenia czy pod wskazanym adresem nie przebywają osoby objęte kwarantanną, wzmożonym nadzorem epidemicznym lub leczone w warunkach pozaszpitalnych w związku z chorobą COVID-19.

Działania na poziomie jednostek organizacyjnych

1. Zorganizowanie dyżurów zawodowych kuratorów sądowych, w siedzibie zespołu, w taki sposób aby w pokoju dyżurowało jednocześnie co najwyżej dwóch kuratorów, przy zapewnieniu zachowania standardu bezpiecznej odległości 2 metrów i stałej obsady personalnej.
2. Wyznaczenie w każdej siedzibie zespołu kuratorskiego wyodrębnionego pomieszczenia do przeprowadzania rozmów z interesantami, wyposażonego w lampę antybakteryjną i przegrodę z tworzywa sztucznego, stanowiącą barierę bezpieczeństwa pomiędzy rozmówcami; W ostateczności, jeśli zasoby lokalowe sądu nie pozwalają na wygospodarowanie takiego pomieszczenia, wyposażenie pokoi użytkowanych przez kuratorów we wskazane zabezpieczenia.
3. Zapewnienie pracownika obsługi do odkażania pomieszczenia dla przyjęć interesantów, każdorazowo po przeprowadzeniu rozmowy.
4. Wyposażenie kuratorów, dla potrzeb wykonywania obowiązków w terenie i podczas dyżurów pełnionych na terenie sądu, w przyłbicę poliwęglanową, wystarczającą liczbę maseczek-filtrujących klasy nie niższej niż ffp2, i rękawic ochronnych, a także płynów i żeli antywirusowych, w tym płynów do dezynfekcji i prania odzieży.
5. Niezależnie od środków wymienionych w punkcie 4, zapewnienie profesjonalnego, antywirusowego kombinezonu ochronnego kuratorowi sądowemu, jeśli wykonanie przez niego czynności służbowych jest niezbędne w miejscu gdzie zamieszkuje osoba objęta nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną lub leczona na COVID-19 w warunkach pozaszpitalnych, ze względu na realne zagrożenie życia lub poważne zagrożenia dla zdrowia osoby, zwłaszcza małoletniej.
6. Przeprowadzenie szkoleń dotyczących zasad bezpiecznego użytkowania środków ochrony osobistej i ich utylizacji po wykorzystaniu.
7. Zapewnienie kuratorom sądowym systematycznych badań na obecność wirusa SARS-CoV-2, których koszty ponosi pracodawca.
8. Zagwarantowanie kuratorom sądowym, którzy ukończyli 60 rok życia lub są dotknięci chorobami przewlekłymi skutkującymi obniżeniem odporności, możliwości wyrażenia przez pracodawcę zgody na wykonywanie przez nich czynności służbowych przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość, do czasu zakończenia stanu epidemii, na podstawie złożonego przez nich, udokumentowanego wniosku.
9. Dokonywanie przez pracowników ochrony obligatoryjnego pomiaru temperatury interesantów, którzy przychodzą do zespołów kuratorskich.
10. Poddawanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z zespołów kuratorskich, w tym wydziałowej, obligatoryjnej 48 godzinnej kwarantannie.
11. Zapewnienie możliwości uwzględnienia w stawce ryczałtowej z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanymi dozorami lub nadzorami, zakupu środków ochrony sanitarnej niezbędnych do wykonywania czynności, do stawki nie przekraczającej 4% kwoty bazowej za dozór/nadzór powierzony do wykonania.

ORGANIZACJA PRACY

Działania na poziomie centralnym

1. Zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 683), w taki sposób, aby wprowadzić możliwość finansowania zakupu środków ochrony osobistej dla potrzeb:
a) podmiotów, w celu wyposażenia skazanych wykonujących w nich karę ograniczenia wolności lub pracę społecznie użyteczną, poprzez zniwelowania zwiększonych nakładów finansowych ponoszonych przez te jednostki i zapewnienia gwarancji ciągłości wykonywania kary,
b) sądów w zakresie wyposażenia zespołów kuratorskich w związku z zadaniami wykonywanymi w terenie.

Działania na poziomie jednostek organizacyjnych

1. Wyznaczanie przez sąd, co do zasady, terminów na przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w ciągu co najmniej 14 dni roboczych (z uwagi na obecnie występujące utrudnienia w zbieraniu i przetwarzaniu informacji).
2. Przekazywanie przez pracowników sekretariatów właściwych wydziałów merytorycznych ze zleceniami przeprowadzenia wywiadu lub orzeczeniami, których wykonanie należy do kuratora sądowego, pełnych danych personalnych i teleadresowych osób objętych czynnościami ze strony sądu, w tym w szczególności numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej, w celu umożliwienia pozyskiwania informacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
3. Zapewnienie dostępu do internetu na wszystkich komputerach służbowych, użytkowanych przez zawodowych kuratorów sądowych, oraz zapewnienie możliwości korzystania z platform i aplikacji pozwalających na komunikowanie się na odległość (Zoom, Viewer, Google Meat, Skype, etc.].
4. Wyposażenie kuratorów sądowych w sprzęt mobilny oraz zdalny dostęp do systemów sądowych poprzez system VPN (tunelowe połączenie z serwerem), na podstawie indywidualnych licencji, w tym na podstawie zgody na korzystanie z prywatnego sprzętu komputerowego dla potrzeb służbowych.