Sędz.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 stycznia 2017 r.
w przedmiocie autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Adama Podgórskiego z 2 stycznia 2018 r. Nr GMS-WP-173-2/18, postanowiła nie zajmować stanowiska.