Akt korporacyjny

Lekarz.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

STANOWISKO Nr 40/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z autopoprawką do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego - Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: GMS-WP-173-166/17 wskazuje, że poprawka powinna posługiwać się terminem "świadczeń zdrowotnych z zakresu wenerologii i ginekologii".