Akty korporacyjne

Sędz.2019.1.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w przedmiocie autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z autopoprawką do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, przekazaną przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 10 stycznia 2019 r. (znak: GMS-WP-173-4/19), nie zgłasza do niej uwag.