Apel do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.3.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 marca 2020 r.

APEL Nr 12/20/VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 marca 2020 r. do
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Z uwagi na wzrost z każdym dniem zagrożenia epidemiologicznego związanego z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o niezwłoczne podjęcie wszelkich działań zmierzających do zmniejszenia narażenia pracowników na kontakt z pacjentami zarażonymi, w szczególności poprzez wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych wykonujących świadczenia w ramach kontraktów z NFZ (tam gdzie to możliwe).

Apel ten podyktowany jest troską o bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i pracowników służby zdrowia. W opinii Prezydium zważywszy na stan epidemii COVID-19 nie wszyscy świadczeniodawcy muszą realizować świadczenia w pełnej gotowości i obsadzie. W obecnej sytuacji niezbędne jest ograniczenie liczby funkcjonujących gabinetów i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych.

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań wpłynie również na zmniejszenie jednoczasowego zużycia jakże deficytowych obecnie środków ochrony indywidualnej. Ograniczenie zaś liczby osób udzielających świadczeń w tym samym miejscu i czasie pozwoli na ograniczenie ryzyka w tej grupie zawodowej, a w konsekwencji eliminacji z systemu ochrony zdrowia całego personelu medycznego placówki lub jej komórki organizacyjnej w przypadkach konieczności poddania przymusowej kwarantannie.

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach, w obliczu sytuacji nadzwyczajnej zwracamy się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o odejście od formalizmu i podjęcie szybkich decyzji w powyższych sprawach dla dobra nas wszystkich.