Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 18
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 roku
do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia oraz do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do uchwalenia przepisów prawnych, które pozwolą emerytom pobierającym rentę na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773) uzyskiwać dodatkowy przychód bez utraty prawa do tego świadczenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru:
1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty.

Jednocześnie, jak stanowi art. 26 ust. 3, przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu. W konsekwencji nawet uzyskanie przychodu o symbolicznej wysokości pozbawia osoby wcześniej korzystające z tej możliwości pobierania ww. świadczeń w zbiegu.

Obecny stan prawny - zwłaszcza w sytuacji gdy brakuje pracowników w wielu obszarach rynku pracy i gdy wydłużeniu uległ wiek emerytalny - oznacza dyskryminację seniorów - emerytów, którzy stracili zdrowie w czasie pracy lub na skutek złych warunków BHP. Postulat likwidacji tej regulacji wielokrotnie zgłaszali pacjenci podczas udzielania porad lekarskich. Niewątpliwie ma on więc szerokie poparcie społeczne, które w pełni uzasadnia konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy niekorzystnych skutków powołanego wyżej przepisu i podjęcie prac nad jego usunięciem z obowiązującego porządku prawnego.