Professional association acts

Przyjęcie wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2014.9.25 | uchwała z dnia 25 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaliczanie funduszów inwestycyjnych do kategorii jednostek zainteresowania publicznego.

Rewid.2014.9.25 | komunikat z dnia 25 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej.

Radc.2014.9.24 | uchwała z dnia 24 września 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Poparcie działań Brytyjskiego Stowarzyszenia Lekarskiego o wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol.

Lekarz.2014.9.19 | stanowisko z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2014.9.19 | stanowisko z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2014.9.19 | stanowisko z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na wydanie książki z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego.

Lekarz.2014.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zachowanie zasad przejrzystości w relacjach z przemysłem farmaceutycznym.

Lekarz.2014.9.19 | stanowisko z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy i felczera - cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2014.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Lekarz.2014.9.19 | uchwała z dnia 19 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Propozycje dotyczące projektu budżetu państwa na rok 2015 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

PAN.2014.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2014.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2014.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Protokół VI Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.9.13 | protokół z dnia 13 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Protokół VI Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu IX Kadencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

KRD.2014.9.13 | protokół z dnia 13 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Wydanie tomu "Wielkiej Encyklopedii Prawa".

Radc.2014.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2014.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2014.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2015.

Radc.2014.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Dyrektora Centrum Edukacji Prawnej.

Radc.2014.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca prawny. Zeszyty naukowe".

Radc.2014.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie stałych członków redakcji dwumiesięcznika "Radca Prawny".

Radc.2014.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Przedłożenie Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2014.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2014.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Przewodniczącego Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2014.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozkładanie na raty zaległych składek członkowskich.

Podat.2014.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana procedury zwolnienia w całości lub w części z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Podat.2014.9.9 | stanowisko z dnia 9 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Sędz.2014.9.5 | opinia z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.

Lekarz.2014.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

Lekarz.2014.9.5 | stanowisko z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Lekarz.2014.9.5 | stanowisko z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.9.5 | opinia z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na zakup mebli biurowych.

Lekarz.2014.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej.

Lekarz.2014.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2014.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakup laptopa.

Lekarz.2014.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2014 r. | Akt nieoceniany