Professional association acts

Wybór przewodniczącej VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór sekretarzy VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców przewodniczącego VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputerów.

Lekarz.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie limitów kosztów rozmów telefonicznych w sprawach samorządu lekarskiego.

Lekarz.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania egzaminów z języka polskiego w 2016 r.

Lekarz.2016.1.29 | uchwała z dnia 29 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Instrukcja w sprawie biurowości Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Radc.2016.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z opinią ainicus curiae w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Radc.2016.1.28 | uchwała z dnia 28 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Organizacja XVII Dorocznej Konferencji Audytingu.

Rewid.2016.1.26 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie i zakres działania Zespołu ds. rynku usług audytorskich.

Rewid.2016.1.26 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przesunięcie dyskusji i głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KIDP za rok 2014.

Podat.2016.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Termin składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Rewid.2016.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2016.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2017 r.

Rewid.2016.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

NIPIP.2016.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Interpretacja art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sędz.2016.1.19 | stanowisko z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Protest skierowany do Ministra Zdrowia w sprawie założeń do ustawy o działalności leczniczej.

KAAUM.2016.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

PAN.2016.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Poparcie postulatów Porozumienia Rezydentów OZZL.

Lekarz.2016.1.15 | stanowisko z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2016.1.15 | stanowisko z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych.

Adwok.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich.

Adwok.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie opracowania graficznego.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o sporządzenie opinii prawnej.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.1.15 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP.

Sędz.2016.1.14 | opinia z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego do spraw odbiurokratyzowania procesu kształcenia w szkołach wyższych.

RGNiSW.2016.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2016.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2016.1.14 | uchwała z dnia 14 stycznia 2016 r. | Akt nieoceniany