Professional association acts

Zmiana uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2016.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie egzaminu z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców.

Lekarz.2016.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Nadzoru Audytowego.

Rewid.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2015.

PAN.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2015 roku.

PAN.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2016.

PAN.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2015.

Lekarz.2016.6.16 | uchwała z dnia 16 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przesunięcie w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków KRDP KIDP na rok 2016.

Podat.2016.6.14 | uchwała z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu działania Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Podat.2016.6.14 | stanowisko z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko II Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2016.6.14 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyniki wyborów na stanowisko I Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Lekarz.2016.6.14 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Proponowany porządek XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych oraz sposób głosowania na tym Zjeździe.

Radc.2016.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2016.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie planu pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016.

Radc.2016.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2015.

Radc.2016.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2015.

Radc.2016.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych.

Radc.2016.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2016.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt Krajowego Planu Działania Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

RGNiSW.2016.6.9 | uchwała z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.6.8 | uchwała z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Polskiej Akademii Umiejętności.

PAU.2016.6.8 | regulamin z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchylenie postanowienia w sprawie powołania i zakresu działania Zespołu ds. rynku usług audytorskich.

Rewid.2016.6.7 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2015.

KRASP.2016.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności KRASP w kadencji 2012-2016.

KRASP.2016.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Lekarz.2016.6.3 | stanowisko z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2016.6.3 | uchwała z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Statut Polskiej Akademii Umiejętności.

PAU.2016.6.3 | statut z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup laptopa.

Lekarz.2016.6.3 | uchwała z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2015.

Lekarz.2016.6.3 | uchwała z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zorganizowanie uroczystego wspólnego posiedzenia organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2016.6.3 | uchwała z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek przekazywania przez uczelnie danych w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

KRASP.2016.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Sędz.2016.6.2 | opinia z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Zasada korygowania podatku VAT naliczonego od nieruchomości.

KRASP.2016.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt nieoceniany

Organizacja uroczystości z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego.

Podat.2016.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2016 r. | Akt nieoceniany