Professional association acts

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2020.10.3 | uchwała z dnia 3 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania.

Radc.2020.10.3 | uchwała z dnia 3 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury skreślenia z rejestru biegłych rewidentów na wniosek.

Rewid.2020.10.2 | uchwała z dnia 2 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2020.10.2 | uchwała z dnia 2 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej w podmiocie leczniczym.

Lekarz.2020.10.1 | uchwała z dnia 1 października 2020 r. | Akt nieoceniany

Określenie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Rewid.2020.9.29 | uchwała z dnia 29 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania.

Rewid.2020.9.29 | uchwała z dnia 29 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020.

Lekarz.2020.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Modyfikacja "Strategii walki z pandemią COVID-19 jesień 2020".

Lekarz.2020.9.25 | stanowisko z dnia 25 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2020.9.25 | opinia z dnia 25 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2019.

Rewid.2020.9.24 | uchwała z dnia 24 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Częstochowskiej.

PCZEST.2020.9.23 | statut z dnia 23 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2020.

PAN.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

PAN.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie wniosku o powołanie członków rad kuratorów.

PAN.2020.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2020.9.17 | uchwała z dnia 17 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Regulamin odbywania praktyk w zagranicznych stacjach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2020.9.17 | decyzja z dnia 17 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Komisje KRASP powołane na jedną kadencję oraz zespoły zadaniowe.

KRASP.2020.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2020.9.11 | opinia z dnia 11 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2020.

Lekarz.2020.9.11 | uchwała z dnia 11 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (druk 534).

Sędz.2020.9.10 | opinia z dnia 10 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Senatorski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Sędz.2020.9.10 | opinia z dnia 10 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2020.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych.

Lekarz.2020.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej.

Lekarz.2020.9.3 | stanowisko z dnia 3 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2020.9.3 | uchwała z dnia 3 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2020.9.2 | zarządzenie z dnia 2 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Zarządzenia Nr 46/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 sierpnia 2020 r.

PAN.2020.9.2 | zarządzenie z dnia 2 września 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Zespołu KRD ds. komunikacji.

KRD.2020.8.29 | uchwała z dnia 29 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta.

KRD.2020.8.29 | uchwała z dnia 29 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członkini Zespołu KRD ds. dydaktyki i jakości kształcenia.

KRD.2020.8.29 | uchwała z dnia 29 sierpnia 2020 r. | Akt nieoceniany