Professional association acts

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2017.7.26 | opinia z dnia 26 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2017.7.25 | uchwała z dnia 25 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.7.24 | uchwała z dnia 24 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Lekarz.2017.7.21 | stanowisko z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2017.7.21 | uchwała z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017.

Lekarz.2017.7.21 | uchwała z dnia 21 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sędz.2017.7.18 | opinia z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2013 rok.

Podat.2017.7.18 | uchwała z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

Adwok.2017.7.18 | uchwała z dnia 18 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Nadzoru Audytywnego.

Rewid.2017.7.11 | uchwała z dnia 11 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2017.7.7 | apel z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Finansowanie badań przedaplikacyjnych.

KRASP.2017.7.7 | stanowisko z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Sędz.2017.7.7 | opinia z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2017.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie zespołu roboczego do opracowania zasad organizacji Kongresów Polonii Medycznej.

Lekarz.2017.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk sejmowy nr 1652).

Sędz.2017.7.7 | opinia z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Lekarz.2017.7.7 | stanowisko z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (UD 248).

Sędz.2017.7.7 | opinia z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Lekarz.2017.7.7 | stanowisko z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.

Sędz.2017.7.7 | opinia z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na dofinansowanie druku książki "Moje powroty".

Lekarz.2017.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2017.7.7 | uchwała z dnia 7 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej statusu uczelni członkowskiej KRASP.

KRASP.2017.7.6 | uchwała z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.7.6 | uchwała z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2016.

PAN.2017.7.6 | uchwała z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Sędz.2017.7.6 | opinia z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017.

PAN.2017.7.6 | uchwała z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 7/ZP/2017.

PAN.2017.7.6 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie straty z lat ubiegłych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2017.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich w 2017 r.

Rewid.2017.7.4 | uchwała z dnia 4 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Określenie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Adwok.2017.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.6.30 | uchwała z dnia 30 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego KIDP za rok 2016.

Podat.2017.6.30 | stanowisko z dnia 30 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie na konferencję "Annual Choosing Wisely International Roundtable".

Lekarz.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Kodeksy etyki tworzone w szpitalach.

Lekarz.2017.6.23 | stanowisko z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projekt ustawy o w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia.

Lekarz.2017.6.23 | stanowisko z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Określanie nazw zdarzeń edukacyjnych dedykowanych lekarzom i lekarzom dentystom.

Lekarz.2017.6.23 | stanowisko z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Organizacja posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w Łodzi.

Lekarz.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Lekarz.2017.6.23 | stanowisko z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Termin składania zgłoszeń o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Rewid.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania listu intencyjnego z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Lekarz.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie funduszu celowego na zakup lub budowę nowej siedziby Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2017.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2017 r. | Akt nieoceniany