Professional association acts

Powołanie komisji likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w PAN Oddziale w Poznaniu.

PAN.2019.6.27 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Sędz.2019.6.27 | opinia z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2019.6.27 | stanowisko z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na misję medyczną "Doctors Africa" w Tanzanii.

Lekarz.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.

PAN.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2018.

PAN.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku.

PAN.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Rzeszowskiej.

PRZESZ.2019.6.27 | statut z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Akademii Młodych Uczonych.

PAN.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.

Lekarz.2019.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.

Sędz.2019.6.26 | opinia z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

AGH.2019.6.26 | statut z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Świętokrzyskiej.

PSWIET.2019.6.26 | statut z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Warszawskiej.

PWAR.2019.6.26 | statut z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Warszawskiego.

UW.2019.6.26 | statut z dnia 26 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.

Rzeczn.2019.6.24 | komunikat z dnia 24 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin powoływania i działalności Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

PAN.2019.6.21 | decyzja z dnia 21 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego na rzecznika patentowego.

Rzeczn.2019.6.19 | komunikat z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.

PAN.2019.6.19 | decyzja z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Akredytacja World Federation for Medical Education.

KAAUM.2019.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2019.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Skutki propozycji nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

KAAUM.2019.6.17 | uchwała z dnia 17 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Lekarz.2019.6.15 | stanowisko z dnia 15 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego ds. telemedycyny.

Lekarz.2019.6.15 | uchwała z dnia 15 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Zarządzenia nr 40/2019 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 maja 2019 r.

PAN.2019.6.14 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Wrocławskiej.

PWROC.2019.6.13 | statut z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Gdańskiego.

UG.2019.6.13 | statut z dnia 13 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Likwidacja Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Włocławku.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.6.12 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Program działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w latach 2019-2023.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie Krajowej Rady do powołania Komisji ds. Statutu oraz określenia jej zadań.

Rewid.2019.6.12 | uchwała z dnia 12 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie Konferencji "W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego - 2019" - UMCS.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Podatkowej organizowanej przez Lubuski Oddział KIDP.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie VIII Konkursu Wiedzy o Podatkach organizowanego przez Pomorski Oddział KIDP.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Organizacja przez KRDP kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu organizacyjnego Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Strategii komunikacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Opolskiego Oddziału KIDP.

Podat.2019.6.11 | uchwała z dnia 11 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Nadzoru w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium osobie wchodzącej w skład Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w kadencji 2015-2019.

Rewid.2019.6.10 | uchwała z dnia 10 czerwca 2019 r. | Akt nieoceniany