Professional association acts

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2009.7.1 | uchwała z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Dokument Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

KRPSZ.2009.7.1 | stanowisko z dnia 1 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Stworzenie platformy e-learningowej.

Podat.2009.6.25 | uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie wyróżnienia "Mecenas Samorządu Aptekarskiego".

Aptek.2009.6.24 | uchwała z dnia 24 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2009.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w II półroczu 2009 r.

Rewid.2009.6.23 | uchwała z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Wykonywanie zawodu przez biegłych rewidentów w nowych warunkach prawnych.

Rewid.2009.6.23 | komunikat z dnia 23 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Pojawiające się próby ograniczania prawa do obrony.

Adwok.2009.6.20 | uchwała z dnia 20 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

Adwok.2009.6.20 | uchwała z dnia 20 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie wykonania budżetu i przeznaczenia zysku Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2008.

Lekarz.2009.6.19 | uchwała z dnia 19 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.

RGSW.2009.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

RGSW.2009.6.18 | uchwała z dnia 18 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Instrukcja obiegu dokumentów.

Radc.2009.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2009.6.6 | uchwała z dnia 6 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Określenie Zasad przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Radc.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Organizacja i finansowanie ogólnopolskich olimpiad uczniowskich.

KRASP.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

KRASP.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2008.

KRASP.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności KRASP za rok 2008.

KRASP.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w szkolnictwie wyższym stanowiące element procesu modernizacji kraju.

KRASP.2009.6.5 | uchwała z dnia 5 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie godła Adwokatury i znaku "ADWOKATURA POLSKA".

Adwok.2009.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Zasady i tryb działania Komisji Akredytacyjnej oraz Zespołu Bolońskiego KRASP.

KRASP.2009.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.6.2 | uchwała z dnia 2 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Wpis do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2009.6.1 | komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2009.6.1 | komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w dziedzinie nauk technicznych dyscypliny naukowej "inżynieria produkcji".

KRPUT.2009.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Akademii Medycznej we Wrocławiu.

KRASM.2009.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie dokumentu "Zasady i tryb postępowania akredytacyjnego".

KRPUT.2009.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie zasad finansowania Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

KRPUT.2009.5.21 | uchwała z dnia 21 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe.

RGSW.2009.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Systematyka wiedzy do celów badawczych i kształcenia na poziomie wyższym.

RGSW.2009.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Konkursy na projekty finansowane z funduszy europejskich.

KRASP.2009.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu budżetu KRASP na 2009.

KRASP.2009.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Stabilność i przejrzystość finansowania szkół wyższych.

KRASP.2009.5.6 | uchwała z dnia 6 maja 2009 r. | Akt nieoceniany

Moduł obligatoryjny doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w roku 2010.

Rewid.2009.4.23 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Finansowanie dostępu do elektronicznych źródeł informacji.

KRASP.2009.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w szkolnictwie wyższym.

KRASP.2009.4.17 | uchwała z dnia 17 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Radomskiej Szkole Wyższej w Radomiu.

KRASM.2009.4.16 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2009 r. | Akt nieoceniany