Professional association acts

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2009.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Aptek.2009.11.18 | stanowisko z dnia 18 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu "Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów".

Radc.2009.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie strategicznego programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce.

PAU.2009.11.14 | stanowisko z dnia 14 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2009.11.6 | uchwała z dnia 6 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Rewid.2009.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Zasady obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Rewid.2009.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2009 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wyboru kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Sędz.2009.10.23 | uchwała z dnia 23 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Inicjatywy legislacyjne w obszarze szkolnictwa wyższego.

KRASP.2009.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi statusu uczelni członkowskiej KRASP.

KRASP.2009.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Objęcie niektórych kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela kształceniem zamawianym.

KRASP.2009.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Środowiskowe komisje akredytacyjne i Komisja Akredytacyjna KRASP.

KRASP.2009.10.18 | uchwała z dnia 18 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2009.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Kodeks Etyki Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

PKA.2009.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2009.10.16 | uchwała z dnia 16 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o sporcie.

RGSW.2009.10.15 | uchwała z dnia 15 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Wniosek jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2009.10.15 | uchwała z dnia 15 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Niezależność i bezstronność biegłych rewidentów i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2009.10.13 | komunikat z dnia 13 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Obowiązujący wzór sprawozdania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2009.10.13 | komunikat z dnia 13 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków wnoszonych do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2009.10.13 | postanowienie z dnia 13 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Sposób wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru.

Rewid.2009.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Zasady wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2009.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie zasad finansowania zakupu baz danych piśmiennictwa naukowego.

KRPUT.2009.9.29 | stanowisko z dnia 29 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Stanowisko w sprawie Europejskiego Centrum Edukacji Morskiej.

KRPUT.2009.9.28 | stanowisko z dnia 28 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.

KRASM.2009.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Politechnice Radomskiej.

KRASM.2009.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu aplikacji adwokackiej.

Adwok.2009.9.22 | obwieszczenie z dnia 22 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2009.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych KRePSZ.

KRPSZ.2009.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Wybory uzupełniające.

KRPSZ.2009.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Wybory uzupełniające.

KRPSZ.2009.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji notarialnej (tekst jednolity).

Notar.2009.9.18 | uchwała z dnia 18 września 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Prace państwowej komisji egzaminacyjnej przygotowującej pytania dla kandydatów do zawodu adwokata.

Adwok.2009.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.

Adwok.2009.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

RGSW.2009.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych.

RGSW.2009.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

RGSW.2009.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie wyróżnienia "Mecenas Samorządu Aptekarskiego".

Aptek.2009.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2009 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASM.2009.8.27 | uchwała z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu.

KRASM.2009.8.27 | uchwała z dnia 27 sierpnia 2009 r. | Akt nieoceniany

Regulamin korzystania ze znaku "Adwokatura Polska".

Adwok.2009.7.23 | uchwała z dnia 23 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie trybu wyboru kontrolerów.

Rewid.2009.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie trybu wyboru wizytatorów.

Rewid.2009.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Zasady doskonalenia zawodowego kontrolerów i wizytatorów.

Rewid.2009.7.22 | uchwała z dnia 22 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej.

Rewid.2009.7.21 | komunikat z dnia 21 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2009.7.14 | uchwała z dnia 14 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o sporcie.

RGSW.2009.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

RGSW.2009.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2009 r. | Akt nieoceniany