Professional association acts

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 62).

Sędz.2012.3.8 | opinia z dnia 8 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.3.7 | opinia z dnia 7 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Zmiana regulaminu Krajowej Rady Prokuratury.

Prok.2012.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek zgłaszania zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2012.3.6 | komunikat z dnia 6 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2012.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie Instrukcji kancelaryjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.3.6 | zarządzenie z dnia 6 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2012 r.

Rewid.2012.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2012 r.

Rewid.2012.3.6 | uchwała z dnia 6 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2012.2.28 | decyzja z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Biurokratyczne ograniczenia wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Specjalizacja lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Sprzeciw przeciwko oparciu systemu refundacji leków na wskazaniach rejestracyjnych.

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie rekomendacji lekarzom i lekarzom dentystom.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustawiczne doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.

Lekarz.2012.2.25 | stanowisko z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: regulamin wewnętrzny urzędowania sądów lekarskich.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia działań.

Lekarz.2012.2.25 | uchwała z dnia 25 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Naruszenie niezależności prokuratora.

Prok.2012.2.23 | uchwała z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.

PAN.2012.2.23 | decyzja z dnia 23 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Prok.2012.2.22 | komunikat z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Rewid.2012.2.17 | komunikat z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2012.

Lekarz.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw.

Sędz.2012.2.10 | opinia z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Rekomendacja związanych z wystawianiem recept refundowanych.

Lekarz.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Skład Zespołu ds. Uzdrowisk Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2012.

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Wybór mediatora.

Lekarz.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Radca Prawny".

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2012.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Obowiązywanie kryteriów ocen kandydatów na stanowiska sędziowskie.

Sędz.2012.2.9 | stanowisko z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 41).

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.

Sędz.2012.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2012 r. | Akt nieoceniany