Professional association acts

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.4.20 | opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Sędz.2012.4.20 | opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o Fundacjach Politycznych.

Sędz.2012.4.20 | opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Sędz.2012.4.20 | opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sędz.2012.4.20 | opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy o ograniczeniu prawa karnego w obrocie gospodarczym.

Sędz.2012.4.20 | opinia z dnia 20 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o opodatkowaniu niektórych instytucji finansowych.

Sędz.2012.4.19 | opinia z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Sędz.2012.4.19 | opinia z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2012.4.19 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 58).

Sędz.2012.4.19 | opinia z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Radc.2012.4.19 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie akredytacji dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo w Radomskiej Szkole Wyższej.

KRASPiP.2012.4.19 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędz.2012.4.18 | opinia z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów.

Sędz.2012.4.18 | opinia z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 70).

Sędz.2012.4.18 | opinia z dnia 18 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia "Polityki (zasad) rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk".

PAN.2012.4.13 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Lekarz.2012.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki.

RGNiSW.2012.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2011 rok.

RGNiSW.2012.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2012.

PAN.2012.4.3 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2012.4.3 | komunikat z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2012.4.3 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2011.

PAN.2012.4.3 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie pomocniczej jednostki naukowej p.n. Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie.

PAN.2012.4.3 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

RGNiSW.2012.4.2 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2012 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów z prawa gospodarczego.

Rewid.2012.3.30 | uchwała z dnia 30 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Stan kontroli zarządczej za rok 2011.

PAN.2012.3.29 | oświadczenie z dnia 29 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2012.3.27 | opinia z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw.

Sędz.2012.3.27 | opinia z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Instrukcji postępowania w przypadku zbiórek organizowanych przez KIDP.

Podat.2012.3.27 | stanowisko z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2011.

Podat.2012.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu podatkowego za rok 2011.

Podat.2012.3.27 | stanowisko z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Sztandar Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2012.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2012 rok.

Podat.2012.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2012.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2012.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Przyporządkowanie dyscyplin naukowych do dziedzin nauki.

KRASP.2012.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Ustawowe ograniczenia liczby studentów studiów stacjonarnych.

KRASP.2012.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej KRASP.

KRASP.2012.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw Opracowania Strategii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

PKA.2012.3.12 | decyzja z dnia 12 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

Sędz.2012.3.9 | opinia z dnia 9 marca 2012 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sędz.2012.3.9 | opinia z dnia 9 marca 2012 r. | Akt nieoceniany