Professional association acts

Obowiązki biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe banków.

Rewid.2013.2.22 | komunikat z dnia 22 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie założeń nowego systemu wystawiania recept przez lekarzy.

Lekarz.2013.2.22 | uchwała z dnia 22 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Określenie wzoru protokołu z wizyty akredytacyjnej oraz monitoringu.

KRASPiP.2013.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Regulamin pracy Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

KRASPiP.2013.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Sposób przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację.

KRASPiP.2013.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie Komisji Statutowej.

Rzeczn.2013.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego PIRP za rok 2012.

Rzeczn.2013.2.21 | uchwała z dnia 21 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Zasady przyjmowania osób do PAN Domu Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie.

PAN.2013.2.15 | decyzja z dnia 15 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Pakiet wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2013.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

RGNiSW.2013.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2013.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2013.2.14 | uchwała z dnia 14 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Wskazanie trzech członków Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prok.2013.2.13 | uchwała z dnia 13 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Minimalna wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2013 r.

Rewid.2013.2.12 | komunikat z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2013.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Wysokość składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2013 r.

Rewid.2013.2.12 | uchwała z dnia 12 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Naruszenia niezawisłości sędziów.

Sędz.2013.2.8 | stanowisko z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2013.2.8 | opinia z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2013.2.8 | opinia z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

PAN.2013.2.8 | decyzja z dnia 8 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Sędz.2013.2.7 | opinia z dnia 7 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Finansowanie umowy o świadczenie usług doradczych i public relations.

Podat.2013.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych.

Sędz.2013.2.5 | opinia z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. koordynacji organizacji Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby.

Podat.2013.2.5 | uchwała z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

Sędz.2013.2.5 | opinia z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji ds. "Nauki w mediach".

PAN.2013.2.5 | decyzja z dnia 5 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Poszanowanie niezawisłości sędziowskiej.

Radc.2013.2.1 | stanowisko z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie i zasady funkcjonowania Komisji Zjazdowej X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

Radc.2013.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej.

Radc.2013.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Notar.2013.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2013.

Radc.2013.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2013 r. | Akt nieoceniany

Statut Stowarzyszenia KRePSZ.

KRPSZ.2013.1.26 | statut z dnia 26 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie wyniku finansowego za 2012 r.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie nowych członków zwyczajnych KRePSZ.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie Regulaminu działania komisji KRePSZ.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybory przewodniczącego Komisji ds. Nauki.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie budżetu na 2013 r.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 r.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie zmian w Statucie.

KRPSZ.2013.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Nadanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika.

PAN.2013.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2012.

PAN.2013.1.22 | uchwała z dnia 22 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Protokół I Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VIII Kadencji.

KRD.2013.1.19 | protokół z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 1 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 2 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 3 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 4 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 5 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 6 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 7 z dn. 19 I 2013 r.

KRD.2013.1.19 | uchwała z dnia 19 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Status aplikantów po ukończeniu szkolenia.

Adwok.2013.1.17 | uchwała z dnia 17 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Prawidłowe wypełnianie formularzy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2013.1.15 | komunikat z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie medalu i odznaki Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz przyjęcie procedury ich przyznawania.

Rewid.2013.1.15 | postanowienie z dnia 15 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Orzekanie o potrzebie udzielania nauczycielom akademickim urlopów dla poratowania zdrowia.

KRASP.2013.1.11 | stanowisko z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji ds. "Open Access".

PAN.2013.1.11 | decyzja z dnia 11 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2013.1.10 | uchwała z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy - Prawo spółdzielcze.

Sędz.2013.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 988).

Sędz.2013.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy - Prawo spółdzielcze wraz z autopoprawką (druk sejmowy nr 980).

Sędz.2013.1.10 | opinia z dnia 10 stycznia 2013 r. | Akt nieoceniany