Professional association acts

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2013.6.7 | opinia z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie poparcia Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.

Lekarz.2013.6.7 | uchwała z dnia 7 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Fizyczny atak na sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Sędz.2013.6.6 | stanowisko z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sędz.2013.6.6 | opinia z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sędz.2013.6.6 | opinia z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2013.6.6 | opinia z dnia 6 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu ds. koordynacji organizacji IV Krajowego Zjazdu Doradców podatkowych.

Podat.2013.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie II wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2012.

Podat.2013.6.4 | uchwała z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu podatkowego za rok 2012.

Podat.2013.6.4 | stanowisko z dnia 4 czerwca 2013 r. | Akt nieoceniany

Określenie zasad nabywania lub obejmowania akcji banków oraz zarządzania tymi akcjami.

BFGwa.2013.5.29 | uchwała z dnia 29 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Określenie wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy.

Aptek.2013.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego".

Aptek.2013.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego".

Aptek.2013.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie wyróżnienia "Mecenasa Samorządu Aptekarskiego".

Aptek.2013.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2012 r.

Aptek.2013.5.28 | uchwała z dnia 28 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Protokół IV Zwyczajnego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VIII Kadencji.

KRD.2013.5.25 | protokół z dnia 25 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwała Zarządu KRD nr 11 z dn. 25.05.2013 r.

KRD.2013.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2012.

Radc.2013.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2012.

Radc.2013.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademii Nauk w 2012 r.

PAN.2013.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2013.

PAN.2013.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2013.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków rzeczywistych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2013.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków zagranicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2013.5.23 | uchwała z dnia 23 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

RGNiSW.2013.5.16 | uchwała z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Interpretacja art. 35 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędz.2013.5.16 | stanowisko z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy nr 1269).

Sędz.2013.5.16 | opinia z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów.

Sędz.2013.5.16 | opinia z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.

RGNiSW.2013.5.16 | uchwała z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Propozycja wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów.

RGNiSW.2013.5.16 | uchwała z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Sędz.2013.5.16 | opinia z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2012 rok.

RGNiSW.2013.5.16 | uchwała z dnia 16 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Okręgowe Zgromadzenia Rzeczników Patentowych.

Rzeczn.2013.5.15 | uchwała z dnia 15 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2013.5.15 | opinia z dnia 15 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w Komisji Legislacji i Komisji Współpracy Międzynarodowej.

Rzeczn.2013.5.15 | uchwała z dnia 15 maja 2013 r. | Akt nieoceniany

Akademicka Komisja Akredytacyjna.

KRASP.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Fundacja na Rzecz Jakości Kształcenia.

KRASP.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu Akademickiej Komisji Akredytacyjnej.

KRASP.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Prezydium KRASP za rok 2012.

KRASP.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania listu intencyjnego.

Lekarz.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji

Lekarz.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu działania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2013.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2013 r. | Akt nieoceniany