Akt korporacyjny

KRD.2018.8.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 24/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalony zostaje wzór Oświadczenia dla uczestnika wydarzenia "Górski marsz z Nordic Walking" w ramach projektu GO! PhD pozwalający na rozliczanie dojazdu na wyżej wymienione wydarzenie samochodem osobowym.
§  2.  Treść Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 Uchwały.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Oświadczenie Uczestnika wydarzenia "Górski marsz z Nordic Walking"

Oświadczam, iż w związku z trudnościami komunikacyjnymi przy wykorzystaniu transportu publicznego, na wydarzenie "Górski marsz z Nordic Walking" moim środkiem komunikacji był samochód osobowy.

Chęć podróży samochodem zgłosiłem/zgłosiłam odpowiednio wcześniej w formularzu delegacji wyjazdowej oraz podróż odbywam na własne ryzyko.

Zgadzam się na rozliczenie delegacji na podstawie odległość między punktami przejazdu wg https://www.dystans.org/ na formularzu stanowiącym Załącznik A Oświadczenia, a wszelkie dokumenty (oświadczenie wraz z załącznikiem) zobowiązuję się przesłać skanem na adres sekretariat@krd.edu.pl oraz oryginały dostarczyć osobiście lub listownie najpóźniej w ciągu 14 dni od wydarzenia na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ul. Koszykowa 60/62 lok. 11

00-673 Warszawa Zgadzam się również, iż rozliczenie delegacji w jedną stronę wyniesie maksymalnie 60,00 zł bez względu na podniesione przez mnie koszty.

Zwrotu kosztów proszę o dokonanie w formie przelewu bankowego na poniższy numer konta:

BANK: .........................................................................................................................................

NR KONTA: ................................................................................................................................

..........................................................................................................

Miejscowość i dataPodpis

ZAŁĄCZNIK Nr  A

Rozliczenie kosztów użycia samochodu prywatnego w krajowej podróży służbowej