KRD.2018.7.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 23/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 24 lipca 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt. 14 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów uchwala, co następuje:
§  1.  Uchwalony zostaje Regulamin "GO! PhD" Wydarzenia sportowo-edukacyjnego: 3 dniowy wyjazd rekreacyjny "Górski marsz z Nordic Walking".
§  2.  Treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 Uchwały.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN "GO! PhD"

Wydarzenie sportowo-edukacyjne 3 dniowy wyjazd rekreacyjny "Górski marsz z Nordic Walking"

§  1.  PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy regulamin określa zasady i przebieg rekrutacji oraz wydarzenia sportowo-edukacyjnego 3 dniowego wyjazdu rekreacyjnego pod nazwą "Górski marsz z Nordic Walking", który jest częścią projektu "GO! PhD" realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku".

§  2.  ORGANIZATOR

Organizatorem "Górskiego marszu z Nordic Walking" jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa, zwana dalej Organizatorem.

§  3.  CEL PROJEKTU

Celem nadrzędnym jest promocja sportu w polskim środowisku akademickim poprzez działania na rzecz aktywizacji ruchowej doktorantów. Cel realizowany ma być poprzez organizowanie imprez sportowych promujących zdrową aktywność fizyczną, upowszechnianie wiedzy na temat korzyści wynikających z systematycznego uczęszczania na zajęcia sportowe, a także prowadzenia zdrowego stylu życia. W ramach realizacji powyższych założeń "Górski marsz z Nordic Walking" jest bezpłatnym, 3-dniowym wydarzeniem, którego uczestnicy będą mogli wziąć udział w profesjonalnie prowadzonym treningu Nordic Walking oraz 2 warsztatach prozdrowotnych.

§  4.  GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA
1.  Uczestnikami "Górskiego marszu z Nordic Walking" mogą zostać doktoranci, którzy w procesie rekrutacji ogłoszonej przez Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów na stronie internetowej www.krd.edu.pl i promowanej za pośrednictwem innych kanałów informacyjnych, prześlą swoje zgłoszenie zgodne z wymogami i określonym terminem, zostaną zakwalifikowani i spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.
2.  Warunki, terminy, liczbę miejsc oraz sposób aplikowania określi Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zamieszczonym ogłoszeniu rekrutacyjnym.
3.  Do zgłoszenia należy dołączyć skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącej załącznik nr 1, akceptację regulaminu stanowiącą załącznik nr 2 i zgodę na przetwarzane wizerunku stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Podpisane oryginały zgód należy dostarczyć Organizatorom podczas trwania 3 dniowego "Górskiego marszu z Nordic Walking".
4.  Kandydaci na uczestników "Górskiego marszu z Nordic Walking" zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed wysłaniem zgłoszenia.
5.  Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa oznacza akceptację regulaminu, a w przypadku zakwalifikowania także praw i obowiązków uczestnik
§  5.  ORGANIZACJA "Górskiego marszu z Nordic Walking"
1.  Wydarzenie "Górski marsz z Nordic Walking" odbędzie się w dniach od 31 sierpnia (piątek) do 2 września (niedziela) 2018 roku w Wiśle.
2.  Wydarzenie będzie składać się z 3 części:

a) szkolenie z zakresu marszu Nordic Walking w obszarze górskim;

b) prozdrowotne praktyczne warsztaty z zakresu zdrowego gotowania;

c) prozdrowotne warsztaty z zakresu wpływu aktywności fizycznej na kondycję psychofizyczną oparte o wiarygodne badania naukowe.

3.  Organizator zapewnia bezpłatne uczestnictwo w całym 3-dniowym sportowo-edukacyjnym wydarzeniu "Górski marsz z Nordic Walking" 50 doktorantom, którzy jako pierwsi zgłoszą i potwierdzą swój udział w wydarzeniu, a następnie zostaną zakwalifikowani. Organizator zapewnia nieodpłatnie: udział we wszystkich 3 częściach wydarzenia, pakiet startowy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży II klasą PKP lub innym środkiem transportu komunikacji zbiorowej, do kwoty 60 zł w jedną stronę.
4.  W przypadku, gdy zrekrutuje się 50 uczestników, kolejne rekrutujące się osoby wpisywane są na listę rezerwową.
5.  W momencie, w którym uczestnik rekrutujący się jako jeden z pierwszych 50 osób zrezygnuje z uczestnictwa w wydarzeniu, kolejna osoba z listy rezerwowej uzyskuje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu. W przypadku jej rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu, kolejna osoba z listy rezerwowej uzyskuje taką możliwość. Procedura ta jest przeprowadzana do momentu wypełnienia limitu 50 bezpłatnych uczestnictw lub wyczerpania listy rezerwowej.
6.  Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów związanych z ubezpieczeniem uczestników OC i NWW oraz innych ubezpieczeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które nie zostały spowodowane bezpośrednio przez osoby działające w imieniu Organizatora.
7.  Osoba zainteresowana udziałem w "Górskim marszu z Nordic Walking", wysyłając swoje zgłoszenie uczestnictwa, akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że jest zdolna do udziału w wydarzeniu oraz że nie są jej znane żadne powody o charakterze zdrowotnym, które mogłyby wykluczać ją z udziału w tym wydarzeniu lub sprawiać, że uczestnictwo w nim będzie się wiązało z ryzykiem dla życia lub zdrowia.
8.  Osoba zainteresowana udziałem w "Górskim marszu z Nordic Walking", wysyłając swoje zgłoszenie uczestnictwa, akceptuje niniejszy regulamin i przyjmuje do wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym oraz że z udziałem w wydarzeniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
9.  Osoba zainteresowana udziałem w "Górskim marszu z Nordic Walking", wysyłając swoje zgłoszenie uczestnictwa akceptuje niniejszy regulamin i oświadcza, że rozważyła i oceniła zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w wydarzeniu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność oraz że nie będzie zgłaszać do organizatora roszczeń z powodu ewentualnego wypadku, kontuzji, innego uszczerbku na zdrowiu.
§  6.  WARUNKI UCZESTNICTWA - ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
1.  Zakwalifikowany uczestnik zobowiązuje się do:

a) Uczestnictwa w co najmniej 2 częściach wydarzenia, o których mowa w § 5 ust. 2.

b) Podpisania listy uczestników dla części wydarzenia o których mowa w § 5 ust. 2

c) Stosowania się do poleceń Organizatora w trakcie przebiegu wydarzenia, a w szczególności związanych z zasadami bezpieczeństwa.

2.  Organizator ma prawo usunąć uczestnika w przypadku niezastosowania się do poleceń Organizatora, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub złamania regulaminów miejsca zakwaterowania.
3.  Organizator może obciążyć uczestnika kosztami związanymi z udziałem w wydarzeniu "Górski marsz z Nordic Walking" wysokości 420 zł w przypadku:

a) Nieusprawiedliwionej nieobecności na minimum 2 częściach wydarzenia, o których mowa w § 5 ust. 2;

b) Rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia

c) Rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

4.  Osoba zakwalifikowana i potwierdzająca swoje uczestnictwo w przypadku zaistnienia okoliczności niepozwalających na udział w wydarzeniu jest zobowiązana niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed wydarzeniem, poinformować Organizatora o tym fakcie. W przypadku braku zgłoszenia takiego faktu w tym terminie lub niestawienia się na "Górskim marszu z Nordic Walking", Organizator ma prawo obciążyć zakwalifikowaną osobę kwotą, o której mowa w ust. 3, w części lub całości w zależności od okoliczności niewywiązania się z zobowiązania do uczestnictwa. Uczestnik odpowiada za wyrządzone szkody materialne we własnym zakresie.
§  7.  DANE OSOBOWE, BAZA DANYCH, WIZERUNEK
1.  Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo informować media oraz opinię publiczną o przebiegu "Górskiego marszu z Nordic Walking".
2.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z załącznikiem 2, które zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją i przebiegiem GO! PhD w tym, "Górskiego marszu z Nordic Walking" oraz realizacją zadania publicznego pt. "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku r.".
3.  Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy.
4.  Uczestnik wyraża bezterminową zgodę na powielanie i publikowanie swojego wizerunku w celach informacyjnych, promocyjnych oraz sprawozdawczych w zakresie realizacji GO! PhD, a w tym wydarzenia "Górski marsz z Nordic Walking".
§  8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Decyzje Organizatora w związku z Górskim marszem z Nordic Walking i realizacją niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub jego przerwania w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu. W przypadku zmiany uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie regulaminu i w przeciągu 7 dni przysługuje im prawo do rezygnacji z uczestnictwa w "Górskim marszu z Nordic Walking" bez ponoszenia konsekwencji związanych z niewywiązaniem się z postanowień niniejszego regulaminu.
4.  Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.  Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajową Reprezentację Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa w celu realizacji zadania publicznego "GO PhD" oraz jednego z zadań projektu jakim jest przygotowanie i realizacja wydarzenia sportowo-edukacyjnego "Górski marsz z Nordic Walking" współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego " Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku " zleconego do wykonania KRD.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 ..............................................

 (data i czytelny podpis)

Informacja o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych

I. 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Koszykowej 60/62 lok. 11 00-673 Warszawa.

II. 

Kontakt z Administratorem danych:

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą Państwo skontaktować się pod numerem tel.: 791-134-009 lub adresem e-mail: sekretariat@krd.edu.pl.

III. 

Cele i podstawy przetwarzania:

W celu realizacji zadania publicznego "GO PhD" współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego " Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku " zleconego do wykonania KRD w tym również procesu rekrutacji niezbędnego do rzetelnej realizacji zadania.

IV. 

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy:

Imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, nr dowodu osobistego, numer rachunku bankowego.

V. 

Odbiorca danych:

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

VII. 

Okres przechowywania danych:

Państwa dane przechowujemy przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zadania publicznego.

VIII. 

Twoje prawa:

Przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw, prosimy aby zgłosili Państwo przysługujące żądanie pod numer tel. lub na adres e-mail wskazany w punkcie 2. W obu przypadkach, poprosimy Państwa o potwierdzenie swojej tożsamości.

IX. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

* dobrowolne,

* warunkiem udziału w procesie rekrutacji,

* warunkiem udziału w zadaniu publicznym "GO! PhD"

Jeżeli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić Państwu udziału w rekrutacji oraz w zadaniu publicznym "GO! PhD".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 Akceptacja regulaminu

Wydarzenie sportowo-edukacyjne 3 dniowy wyjazd rekreacyjny "Górski marsz z Nordic Walking"

Ja niżej podpisany/-a ............................................................................................................

zam. ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Numer PESEL:

oświadczam, że:

1) Jestem doktorantem/-tką ...... roku studiów doktoranckich na Wydziale/w Instytucie

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

i przed rozpoczęciem uczestnictwa w wydarzeniu "Górski marsz z Nordic Walking", przy rejestracji przedstawię ważną legitymację doktorancką lub inne stosowne zaświadczenie poświadczające posiadanie statusu doktoranta;

2) Zapoznałem/-am się z "REGULAMINEM Wydarzenie sportowo-edukacyjne 3 dniowy wyjazd rekreacyjny "Górski marsz z Nordic Walking" i akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 ......................................

 (data i czytelny podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Oświadczam, że:

Udzielam Krajowej Reprezentacji Doktorantów, zwanej "Upoważnionym", bezterminowej zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu, mojego wizerunku (zwanego dalej "Wizerunkiem").

(zakres upoważnienia) Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego w związku z prowadzoną przez Upoważnionego działalnością z zakresu realizacji zadania publicznego "GO! PhD" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 roku realizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów.

(zmiany i modyfikacje) Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęcia załączonego do niniejszej zgody, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez moją osobę.

(osoby trzecie) W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego Wizerunku, Upoważniony może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego mojego wizerunku dla celów dokumentacyjnych. Jestem świadomy, że moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym momencie cofnięta, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych przed jej wycofaniem.

Zostałam/em poinformowana/y o sposobach i celach przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 11 RODO.

Udzielenie zgody następuje nieodpłatnie.