Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przeanalizowania zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych zawartych dotąd w uchwale nr 29/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej w 16 grudnia 2011 r.
2.  Zasady, o których mowa w ust. 1, powinny respektować ograniczenia wynikające z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, postanowień Kodeksu Etyki Lekarskiej, jednak nie powinny stawiać lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność w ramach praktyki zawodowej w gorszej sytuacji od podmiotów leczniczych, umożliwiając im uczciwe konkurowanie z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.