KRD.2018.1.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/2018
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 8 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 października 2016 roku, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów postanawia, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się preliminarz wydatków Krajowej Reprezentacji Doktorantów na rok 2018.
§  2.  Preliminarz, o którym mowa w paragrafie poprzednim, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.