Akty korporacyjne

Sędz.2017.10.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 października 2017 r.

STANOWISKO
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 18 października 2017 r.

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa stwierdza, że w dniu 13 października 2017 r. Minister Sprawiedliwości przesłał Krajowej Radzie Sądownictwa wyłącznie imienną listę mianowanych asesorów sądowych.

Powyższe pismo Ministra Sprawiedliwości nie spełnia wymogów określonych w art. 106i § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Z przepisu tego wynika, że Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa następujące dokumenty:

- wykaz mianowanych asesorów sądowych,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego oraz informację od właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu aplikanta komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji - dotyczące każdego z mianowanych asesorów sądowych oraz
- wniosek o powierzenie pełnienia obowiązków sędziego.

Z tych względów nie rozpoczął się bieg terminu do wyrażenia ewentualnego sprzeciwu, o którym mowa w art. 106i § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.