Uchwała nr 22/2017 naczelnej rady adwokackiej z dnia 30 czerwca 2017 r.

Akty korporacyjne

Adwok.2017.6.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 22/2017
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka, działając na podstawie art. 16 oraz 29 ustawy Prawo o adwokaturze oraz art. 225 ustawy o radcach prawnych, negatywnie opiniuje przedstawione jej w dniu 14 czerwca 2017 r. projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających:
-
rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.)
-
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z 18 maja 2017 r.)
-
rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.)
-
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (projekt z 18 maja 2017 r.)

UZASADNIENIE

Z uzasadnienia przedstawionych do zaopiniowania projektów rozporządzeń wynika, iż zasadniczym powodem proponowanych zmian jest dążenie do ograniczenia wydatków z tytułu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu. Uzasadnienia wskazanych rozporządzeń wskazują, iż w dużej części tego typu spraw sądy zasądzają wynagrodzenie ustalane wg wartości przedmiotu sprawy.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowane w projektach kwoty stawek: 180 złotych i 90 złotych nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy w związku z prowadzeniem tego rodzaju czasochłonnych i zazwyczaj skomplikowanych spraw.

Naczelna Rada Adwokacka przypomina, iż delegacje ustawowe zawarte zarówno w ustawie Prawo o adwokaturze (art. 16), jak i w ustawie o radcach prawnych (art. 223) obligują Ministra Sprawiedliwości, by określając w drodze rozporządzenia wysokość stawek minimalnych miał na względzie nie tylko rodzaj i zawiłość sprawy, ale przede wszystkim wymagany nakład pracy adwokata czy radcy prawnego.

Wskazać należy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także sposobu i trybu uiszczania oraz wysokości opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, opłata za sporządzenie opinii prawnej na rzecz osoby zastępowanej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł za ekwiwalent godziny pracy radcy Prokuratorii koniecznej dla sporządzenia opinii.

Skoro kwota 300 zł jest ekwiwalentem godziny pracy profesjonalnego pełnomocnika działającego na tym samym rynku pomocy prawnej co adwokaci i radcowie prawni, to proponowanie stawki 180 zł za prowadzenie całej sprawy w sprawach z wyboru czy stawki 90 zł za prowadzenie tej samej sprawy z urzędu pokazuje ogromną dysproporcję w proponowanych zasadach wynagradzania pełnomocników.

Z tych względów Naczelna Rada Adwokacka postanowiła jak na wstępie.