Akty korporacyjne

Sędz.2012.12.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 grudnia 2012 r.

Krajowa Rada Sądownictwa wyraża głęboką troskę o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i zapewnienie obywatelom właściwego dostępu do sądu w związku z pojawiającymi się niepokojącymi sygnałami środowiska sędziowskiego dotyczącymi prawidłowej działalności sądów rejonowych po wejściu w życie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1121) oraz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1223).

Podstawowym zagrożeniem jest rozbieżna interpretacja artykułu 75 § 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1070) przewidującego możliwość przeniesienia sędziego bez jego zgody na inne miejsce służbowe, w przypadku zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa, że decyzje Ministra Sprawiedliwości dotyczące przeniesienia sędziów do innych sądów nie zawierają uzasadnienia, pomimo że przysługuje od nich odwołanie. Zostały też wydane w znacznej części przed wejściem w życie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych.

Ponadto Rada podnosi, że niezbędne będzie formalne przekazanie jednostek dotychczas wyodrębnionych w zarząd nowych sądów. Niezależnie od tego zajdzie konieczność dokonania wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy dla części pracowników. Niezbędne będzie przekazanie przez właściwe organy budynków w zarząd innych sądów oraz majątku znoszonych sądów nowym jednostkom.

Jednocześnie Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów znoszonych sądów o zachowanie należytej dbałości o wizerunek i godność urzędu sędziego przy wyrażaniu opinii w opisanej sytuacji. W szczególności dotyczy to wypowiedzi odnoszących się do prowadzenia od początku procesów karnych rozpoczętych przez sędziego przeniesionego do innego sądu.

Po raz kolejny Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę, że złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją uprawnienia Ministra Sprawiedliwości do znoszenia sądów rejonowych w drodze rozporządzenia. Ponadto trwa procedura legislacyjna w sprawie ustawowego uregulowania organizacji i struktury sądów powszechnych w drodze ustawy.

Celowe jest zatem, aby Minister Sprawiedliwości na obecnym etapie przynajmniej przesunął termin wejścia w życie omawianego rozporządzenia.