Akty korporacyjne

Adwok.2008.6.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 21/2008
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 14 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 58 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 25 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 123 poz. 1058 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami stanowi się, co następuje:
Naczelna Rada Adwokacka wzywa wszystkie środowiska prawnicze, w szczególności radców prawnych, do dyskusji o wysokich standardach i modelu świadczenia pomocy prawnej w Polsce oraz upoważnia Prezydium NRA do zainicjowania tych rozmów.

Adwokatura potrzebna jest obywatelowi do obrony jego praw i wolności. Temu zadaniu adwokatura może sprostać jedynie wówczas, gdy zachowa pełną niezależność od instytucji państwa.

Warunkiem wolności adwokackiej jest także niepozostawanie w stosunku pracy, który zagraża niezależności działania w interesie klientów oraz zachowaniu tajemnicy zawodowej.

Adwokatura Polska deklaruje pełną dostępność do zawodu wszystkim, którzy spełniają ustawowe kryteria oraz akceptują przedstawione wyżej granice niezawisłości zawodowej. Jednocześnie adwokatura przypomina o istniejącej już ustawowej gwarancji swobodnego przechodzenia między zawodami adwokata i radcy prawnego.