Akty korporacyjne

Adwok.2007.12.1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 2/2007
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 1 grudnia 2007 r.

W związku z pojawiającymi się wypadkami żądania przez organy ścigania wydania akt postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko adwokatom Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że akta postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych ze swej istoty zawierają informacje dotyczące wykonywania zawodu adwokata, które stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy prawo o adwokaturze objęte są tajemnicą adwokacką i w związku z powyższym żądanie ujawniania powyższych danych może nastąpić wyłącznie w trybie art. 226 k.p.k. w związku z art. 180 § 2 k.p.k.